Finnes annet arbeid i virksomheten, som den ansatte kan utføre innenfor sitt kompetanseområde, så skal den ansatte tilbys dette i stedet for en oppsigelse

Er arbeidsoppgavene dine endret?

Juss: Dette har sjefen din lov til å gjøre.

Publisert

Dersom sjefen skal endre arbeidsoppgavene dine, må det skje innenfor rammene av det som er avtalt for arbeidsforholdet ditt, ellers kan endringen bli betraktet som en endringsoppsigelse.

Ifølge arbeidsmiljøloven (§ 14-5) har ansatte krav på en skriftlig arbeidsavtale. Den skal blant annet inneholde en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Ansatte må regne med at arbeidsgiver over tid har behov for å gjøre endringer i organisasjonen, og som en følge av dette endringer i gjeldende avtaler.

Les også: Da de ansatte fikk bonus for ikke å være borte fra jobb, ble sykefraværet halvert

Endringsoppsigelse

Med grunnlag i styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammene av det som er avtalt for arbeidsforholdet. Ved tolkningen av arbeidsavtalene må det i henhold til rettspraksis legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforholdet og hva som er rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Dersom endringen i arbeidsoppgaver medfører at selve grunnpreget til stillingen endres, så vil endringen være det vi kaller en «endringsoppsigelse». Det er en oppsigelse av opprinnelig stilling med et tilbud om ny stilling. En så stor endring kan arbeidsgiver ikke gjøre med grunnlag i styringsretten uten at den ansatte aksepterer det. Det finnes ikke et generelt svar på hvilke endringer som i realiteten vil være en endringsoppsigelse. Dette må vurderes konkret for den enkelte avtale. Men en endring fra en stilling som styrer av en barnehage til en stilling som assistent vil klart falle utenfor det en arbeidsgiver kan foreta seg av endringer med grunnlag i styringsretten.

Les også: Her er barnehagelærernes vanligste helseplager

Skal få tilbud om annet arbeid

I en omstillingsprosess kan det oppstå et behov for nedbemanning. Et eksempel er at en barnehage må legge ned en eller flere avdelinger, fordi de har færre søkere enn tidligere. Da kan noen bli overtallig, men ikke hvis arbeidsgiver har annet arbeid å tilby. Kan da en endringsoppsigelse være et alternativ til en ordinær oppsigelse?

Finnes annet arbeid i virksomheten, som den ansatte kan utføre innenfor sitt kompetanseområde, så skal den ansatte tilbys dette i stedet for en oppsigelse. I tillegg skal det vurderes om den ansatte kan tilbys annet arbeid, som gjerne ligger utenfor kjernekompetansen, men likevel innenfor det den ansatte kan utføre av arbeid. En oppsigelse kan få store konsekvenser. Bor man på et sted med få jobbmuligheter, kan det være avgjørende å få beholde ansettelsesforholdet. Da kan det være et alternativ å akseptere en endringsoppsigelse, eller man kan forhandle om en midlertidig omplassering. Bemanningsbehovet endrer seg over tid. Behovet for din kompetanse, og muligheten for å gjeninntre i tilsvarende stilling som den du hadde, kan åpne seg igjen. Da kan du være i en bedre posisjon om du har akseptert annet arbeid, gjerne i en periode, innenfor samme virksomhet.

Powered by Labrador CMS