Dersom du ikke klarer å jobbe fullt og det ikke er mulig å tilrettelegge slik at du kan fortsette i ditt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering til et passende arbeid. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Dette har du krav på om du har redusert arbeidsevne

Klarer du ikke å jobbe fullt som følge av sykdom, slitasje eller ulykke har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge for deg.

Publisert Sist oppdatert

Individuell tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne er et viktig virkemiddel for å motvirke langvarig sykefravær og utstøting fra arbeidet.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Først steg nummer 2 2019

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er regulert i arbeidsmiljøloven (§ 4-6):

«Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.»

Dette er redusert arbeidsevne

Det er et vilkår at arbeidstaker har fått redusert arbeidsevnen som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Endringer i helsetilstanden kan være av både psykisk og fysisk art, og den reduserte arbeidsevnen kan være både kortvarig og langvarig.

I praksis er det sykemelder som vurderer arbeidstakers arbeidsevne, og ifølge rettspraksis kan ikke arbeidsgiver overprøve de medisinske vurderingene som er gjort i forbindelse med sykemeldingen. Det er likevel viktig at arbeidsgiver får nok informasjon om arbeidstakers «restarbeidsevne», slik at det er mulig å vurdere om og eventuelt hvilke nødvendige tiltak som arbeidsgiveren din bør sette inn. Du som arbeidstaker er ikke forpliktet til å fortelle arbeidsgiveren din hva slags diagnose du har.

Plikt til å sette inn tiltak

Arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at du som arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Du skal i hovedsak få mulighet til å fortsette ditt vanlige arbeid. Spørsmålet er hvor langt det er mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge ditt vanlige arbeid. Dette må vurderes konkret der virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold må veies opp mot hverandre. I en barnehage kan tilrettelegging handle om for eksempel å endre arbeidstiden din, eller tilrettelegge oppgaver.

Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge slik at du kan fortsette i ditt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering til et passende arbeid. Arbeidsgiveren din har ikke en plikt til å opprette en ny stilling. Men dersom det blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal den tilbys arbeidstaker dersom personen er skikket for stillingen, ifølge rettspraksis og forarbeider.

Medvirkningsplikt

Det er en forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne tilrettelegge arbeidet at du som arbeidstaker medvirker. Arbeidstakers medvirkningsplikt er regulert i Arbeidsmiljøloven (§ 2-3) og omfatter blant annet medvirkningsplikt ved utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner og deltakelse i dialogmøter etter innkalling fra arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS