Når du er syk, kan du levere egenmelding, men du kan miste retten til egenmelding. Foto: Julia Freeman-Woolpert, Free Images

Du kan miste retten til egenmelding - her får du vite hvorfor

En arbeidstaker kan, ifølge folketrygdloven kapittel 8, melde fra at hun eller han er syk og fraværende fra arbeidet ved å bruke egenmelding.

Dette er kun mulig innen de første 16 dagene du er syk. Det er arbeidsgiveren som betaler sykepenger for den ansatte i egenmeldingsperioden. Etter disse 16 dagene (arbeidsgiverperioden) overtar NAV ansvaret ved sykmelding.

Dette er Jusspalten som først var publisert i Første steg nr.1 / 2016.

Hele utgaven leser du elektronisk her

 

To måneder i jobb

Arbeidstakeren må ha arbeidet i minst to måneder for å få rett til å skrive egenmelding. Har det vært opphold i arbeidsforholdet på mer enn to uker, må du opptjene retten til å skrive egenmelding på nytt. Dette gjelder ikke hvis oppholdet skyldes ferie og/eller avspasering. Du kan skrive egenmelding for inntil tre kalenderdager om gangen. Har du vært syk og brukt egenmelding i tre dager for dette, så kan du ikke bruke ny egenmelding før det er gått 16 kalenderdager.

Du kan ikke i løpet av 12 måneder ha mer enn 4 egenmeldingstilfeller. Men har arbeidsgiveren inngått en samarbeidsavtale med NAV om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift), så kan arbeidstakeren bruke egenmelding i inntil 24 dager i løpet av en 12 måneders periode. Da har du rett til å skrive egenmelding inntil 8 kalenderdager for hvert sykefraværstilfelle.

Arbeidsgiveren kan uansett også godkjenne utvidet bruk av egenmelding så lenge det ligger innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager). Det er viktig at arbeidsgiver orienterer de ansatt om reglene for bruk av egenmelding og at ordningen praktiseres likt. Uansett er du som arbeidstaker pliktet til å sette seg inn i regelverket på områder som gjelder arbeidsforholdet ditt.

 

Kan miste retten

Har arbeidsgiveren din rett til å ta fra deg retten til å bruke egenmelding? Dersom arbeidstakeren i løpet av en 12-månedersperiode har hatt minst fire fravær som er egenmeldt, har arbeidsgiver anledning til å bestemme at arbeidstakeren skal miste retten til sykepenger.

Før arbeidsgiver vurderer å frata deg retten til å bruke egenmelding, må arbeidsgiver varsle deg om det. Du skal da få anledning til å uttale deg om fraværet. I de tilfellene der arbeidsgiver har latt være å gi slikt varsel, må arbeidsgiver godta sykefravær som er dokumentert med egenmelding og betale sykepenger, også utover de 4 egenmeldingene.

 

Ny vurdering

Er du fratatt retten til å bruke egenmelding, skal denne retten vurderes på nytt etter 6 måneder, men det er ingen automatikk i at du da skal få retten til å bruke egenmelding på nytt for 4 nye sykefraværstilfeller. Arbeidsgiver kan også ta fra arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding dersom det er «rimelig grunn» til å anta at det egenmeldte fraværet ikke skyldes sykdom.

En slik rett har arbeidsgiver selv om arbeidstakeren ikke har brukt flere egenmeldinger enn tillatt. Arbeidsgiveren må også her varsle deg som arbeidstaker om at han vurderer å ta fra deg retten til å bruke egenmelding. Men det vil selvsagt være bevismessig problematisk for arbeidsgiver å underbygge at det foreligger en slik «rimelig grunn».

 

  • Bjørn Saugstad er advokat i Utdanningsforbundet
Powered by Labrador CMS