En arbeidsgiver kan ikke gjøre så store endringer at stillingens grunnpreg blir endret. Illustrasjon: Fotolia.com

Dette bør du vite hvis sjefen vil endre arbeidsoppgavene dine

Lov og rett: Arbeidsgiver ønsker å endre dine arbeidsoppgaver. Hvilke endringer kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett pålegge deg som ansatt?

Publisert Sist oppdatert

Samfunnet og arbeidslivet er i konstant utvikling. En barnehageeier vil derfor på et tidspunkt kunne få behov for å gjøre endringer i arbeidsvilkårene til de ansatte for å møte de utfordringer barnehagen står ovenfor. Dette kan være alt fra endringer i stillingens innhold, arbeidssted og arbeidstid. Arbeidsgivers styringsrett er derfor et begrep alle arbeidsgivere og ansatte bør kjenne, fordi det angir rammene for hva arbeidsgiver kan, eller ikke kan gjøre i forhold til den ansatte.

Arbeidsgivers styringsrett er ikke regulert i lovverket. Den er tuftet på lang og ulovfestet praksis. Tradisjonelt defineres styringsretten som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og avslutte et arbeidsforhold. Styringsretten gir ut fra dette arbeidsgiver et handlingsrom til å gjøre endringer innenfor det arbeidsforholdet som er inngått med den enkelte ansatte.

Begrenset styringsrett

Det handlingsrommet arbeidsgivere har i kraft av styringsretten er imidlertid svært begrenset. Lovgivningen på det arbeidsrettslige feltet som for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven og likestillingslovgivningen setter begrensninger for hvilke endringer i arbeidsvilkårene arbeidsgiver kan endre.

Det samme gjelder rettigheter som er regulert i hovedtariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen. Styringsretten er i tillegg begrenset av en generell saklighetsnorm, som innebærer at arbeidsgivers beslutninger skal hvile på saklige hensyn, og at det ikke er tillatt å vektlegge utenforliggende hensyn som kjønn, religion, etnisitet eller alder.

Hvor går grensen?

Når en arbeidsgiver ønsker å gjøre en endring av arbeidsvilkårene, må arbeidsgiver sammenligne den ansattes nåværende arbeidsvilkår med endringene som arbeidsgiver ønsker å pålegge. I tillegg må du undersøke hva som er arbeidsgivers begrunnelse for endringen, for å sørge for at den er saklig.

Arbeidsgiver kan ikke, i kraft av styringsretten, gjøre for vidtgående endringer. For eksempel kan ikke endringene være så store at stillingens grunnpreg blir endret. Arbeidsoppgavene til en pedagogisk leder kan for eksempel ikke endres til oppgaver av kun administrativ karakter. I så fall vil det være snakk om en endringsoppsigelse, og da skal arbeidsmiljølovens prosessregler for oppsigelse følges.

Dersom endringene er innenfor det som arbeidsgiver ensidig kan endre er du som arbeidstaker forpliktet til å akseptere de nye arbeidsvilkårene. Dersom du som arbeidstaker motsetter seg dette kan det bli oppfattet som ordrenekt, som i ytterste konsekvens kan føre til oppsigelse. Det er derfor viktig at du som ansatt har et bevisst forhold til arbeidsgivers styringsrett, og hvilke endringer du bør akseptere.

Powered by Labrador CMS