Yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke.

Dette er lurt å vite om yrkesskade i barnehagen

Jus: Regelverket om yrkesskade er komplisert. Her er noen hovedtrekk det er viktig å være klar over.

Publisert

I Norge har vi et trygdesystem som gir nødvendige ytelser i mange tilfeller. 

I noen tilfeller kan man ha krav etter reglene om yrkesskade. Dette kan gi fordeler etter folketrygdloven, yrkesskadeforsikringen og/eller tariffavtalene. Terskelen for å få dette er likevel mye høyere enn mange tror.

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke. Med «arbeidsulykke» menes en ytre, plutselig og uventet hendelse, eller en konkret tidsbegrenset hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er vanlig i den enkeltes arbeid. Belastninger over tid, for eksempel lidelser som skyldes uheldig arbeidsstilling, mobbing, trakassering eller lignende som deretter fører til fysiske eller psykiske plager, omfattes ikke. Det er enkelte unntak fra dette, dersom lidelsen inngår i forskrift om yrkessykdommer.

I tillegg:

• Arbeidsulykken må ha funnet sted mens man var i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

• Det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden. Det betyr at skaden må kunne dokumenteres å være en sannsynlig følge av ulykken.

Hva er viktig å huske på?

Tidsnær dokumentasjon, spesielt nedtegnelser gjort av fagfolk, vil ofte få avgjørende betydning. Det er skadelidt som har bevisbyrden, og det er viktig å oppsøke lege så snart som mulig, gjerne samme dag. Og man må være oppmerksom på å oppgi alle plager slik at dette blir dokumentert.

 

Hvordan begynne prosessen?

Skaden må meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er arbeidsgiver som har plikt til å sende skademelding på vegne av skadelidt. Dersom dette ikke blir gjort innen rimelig tid, kan og bør man gjøre det selv. Fristen for å sende skademelding til NAV er 1 år fra da ulykken skjedde. Vi anbefaler imidlertid at skademelding utformes og sendes snarest. Det er viktig at det som skrives om hendelsen, er presist.

Ved et eventuelt avslag må frister for klage/anke overholdes. Det er gjerne korte klagefrister og lang saksbehandlingstid. Ta kontakt med tillitsvalgte eller les mer på våre nettsider om yrkesskade, dersom du har behov for bistand.

Powered by Labrador CMS