En av de nye lovendringene er at det nå stilles krav til skriftlig avtale ved hjemmearbeid, ifølge endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Nå er det nye krav til arbeidsmiljø på hjemmekontor

Du må nå ha en skriftlig avtale om å jobbe hjemme. Det er en av flere endringer i arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

Det har kommet flere endringer som styrker rettighetene du som arbeidstaker har i arbeidslivet, ifølge arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder fra 1. juli i år. Nedenfor får du en oversikt over de nye reglene.

LES OGSÅ: Tar du ansvar og løfter en eventuell ukultur til lederen din, eller tenker du at det er å sladre på de andre?

En av de nye lovendringene er at det nå stilles krav til skriftlig avtale ved hjemmearbeid, ifølge endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Men det kan gjøres unntak fra dette dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slike tilfeller kan arbeidsgiver gi informasjon etter drøfting med tillitsvalgte. Det skal nå tydeliggjøres at det stilles krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også når arbeidstakeren arbeider hjemme. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med forskriften. De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Det er også fastsatt en ny forskrift om arbeid som utføres i private arbeidsgiveres hjem. Denne forskriften har regler om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold. Den nye forskriften gir ansatte styrkede rettigheter når det gjelder diskriminering, permisjon, arbeidstid og vern mot trusler og vold.

LES OGSÅ: Da de ansatte fikk bonus for ikke å være borte fra jobb, ble sykefraværet halvert

Vanskeligere å ansette midlertidig

En ny lovendring gjør det også vanskeligere å ansette folk midlertidig, fordi den generelle adgangen til å tilsette midlertidig (i tidligere § 14-9 andre ledd i arbeidsmiljøloven, bokstav f) oppheves. Dette vil styrke arbeidstakernes rett til fast tilsetting. Det betyr at retten til midlertidig tilsetting stort sett vil være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for arbeidskraft. Det må også være en konkret grunn til å tilsette midlertidig.

I en tredje lovendring gjeninnføres det en bestemmelse om kollektiv søksmålsrett. Det betyr at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie.

LES OGSÅ: Smarte hjelpemidler gir lavere sykefravær i barnehagen

Karensperiode

I 2016 ble det bestemt at summen av barnetillegg og uføretrygd ikke kunne overstige 95 prosent av inntekt for uførhet. Dette taket oppheves fra 1. juli i år.

Bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode, oppheves også. Det innføres også en overgangsordning som skal sikre at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke blir stående uten ytelse inntil eventuell rett til arbeidsavklaringspenger etter nye regler blir vurdert. Overgangsordningen vil gjelde fra 1. juli til 31. oktober 2022.

Powered by Labrador CMS