Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet i jobben, ifølge barnehageloven.

Dette har du taushetsplikt om i barnehagen

Juss: Som barnehageansatt plikter du å sørge for at enkelte opplysninger om barnet og familien ikke kommer ut.

Publisert Sist oppdatert

Taushetsplikten er en av flere lovpålagte plikter du som arbeider i barnehage må forholde deg til, jf. barnehageloven § 44. Plikten gjelder uavhengig av om du arbeider i en offentlig eller privat barnehage.

Personlige forhold

Kjernen i taushetsplikten er at du som ansatt skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til noens personlige forhold som du blir kjent med i arbeidssammenheng. «Noens personlige forhold» dreier seg om noe man vanligvis ønsker å holde for seg selv, som slektskaps-, familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse eller følelsesliv. Nøytrale personopplysninger er ikke underlagt taushetsplikten.

En viktig forutsetning for at barnehagen kan ivareta barnas beste, er at ansatte får relevante opplysninger om barnas livs- og helsesituasjon. Taushetsplikten kan derfor sies å være i barnehagens interesse, fordi foresatte ofte er mer villige til å gi korrekte og fullstendige opplysninger når de vet at det de forteller, ikke blir formidlet videre. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

Overgangen til skolen

Når et barn bytter barnehage eller begynner på skolen, så ønsker man kanskje fra et barnefaglig perspektiv, med gode intensjoner, å dele personopplysninger. Det er det i utgangspunktet ikke adgang til. Det kreves at foreldrene gir samtykke til slik deling. Dette kan fremstå strengt, særlig sett i lys av at barnehagen har en plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole (inkludert SFO), jf. barnehageloven § 2 a.

For å oppnå en smidig overgang bør det tilrettelegges for en god dialog mellom foreldre, barnehage, skole og SFO.

 

Tie eller tale?

Er du usikker på om taushetsplikten er til hinder for at du deler informasjon i ulike sammenhenger, anbefaler vi at du rådfører deg med tillitsvalgt eller lederen din, eller innhenter samtykke fra foresatte. I visse tilfeller, for eksempel ved berettiget mistanke om misbruk av barn eller omsorgssvikt, må taushetsplikten vike til fordel for barnehageansattes opplysningsplikt og avvergingsplikt. 

Ifølge opplysningsplikten skal ansatte melde ifra til barnevernet hvis det er «grunn til å tro» at barnet er utsatt for mishandling eller misbruk, jf. barnehageloven § 46. Har ansatte mistanke om for eksempel mishandling i nære relasjoner eller vold og seksuelle overgrep mot barn, har de en lovpålagt plikt til å anmelde eller forsøke å avverge det, ifølge avvergingsplikten, jf. straffeloven § 196. 

Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet i jobben.

Powered by Labrador CMS