Arbeidsgiver har  ikke alltid krav på 
tilbakebetaling, dersom du har fått utbetalt for mye lønn.
Arbeidsgiver har ikke alltid krav på tilbakebetaling, dersom du har fått utbetalt for mye lønn

JUS:

Kan arbeidsgiver kreve tilbake hvis du har fått utbetalt for mye i lønn?

Nei, ikke alltid. Her kan du lese når det gjelder.

Publisert Sist oppdatert

En arbeidstaker kan få utbetalt for mye lønn for eksempel i forbindelse med endringer i lønn, stillingsprosent eller ved sykepengerefusjon. Ved feilutbetaling av lønn vil arbeidsgiver som oftest ha et ønske om å kreve pengene tilbake. Arbeidsgiver har likevel ikke alltid krav på tilbakebetaling.

Å kreve tilbake feilutbetalt lønn

Hvis du har fått utbetalt for mye i lønn, blir spørsmålet om du har plikt til å betale dette tilbake til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ha adgang å kreve beløpet tilbake gjennom prinsippet om condictio indebiti, som er den alminnelige lære om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale. Ifølge norsk rettspraksis skal hvert tilfelle «vurderes konkret og under hensyn til rimelighet». Det viser en dom fra Høyesterett fra 1985 (Rt. 1985 s. 290).

For å finne ut om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling etter condictio indebiti, må det foretas en konkret vurdering av situasjonen, der en rekke momenter spiller inn. Det kan være:

• hvem som er ansvarlig: I de fleste tilfeller er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at det har blitt utbetalt for mye i lønn, og er da nærmest til å bære følgene av det uriktige oppgjøret.

uaktsomhet: Hvis arbeidstaker vet eller burde visst at lønnsutbetalingen var feil, taler dette for at arbeidsgiver bør kunne kreve tilbake beløpet.

tiden fra lønnsutbetaling fant sted og frem til tilbakebetaling kreves: Hvis det har gått lang tid siden lønnsutbetalingen, taler det mot at arbeidstaker skal tilbakebetale beløpet.

• beløpets størrelse: Hvis det kun har blitt overført et lite beløp, skal det mer til for at arbeidstaker merker at lønnsutbetalingen er feilaktig.

Hvis arbeidsgiver fremmer krav

Hvis arbeidsgiver fastholder og fremmer krav om for mye utbetalt lønn med frist for innbetaling, må kravet bestrides for å unngå at det går til inkasso. Dette kan gjøres med et kort brev til arbeidsgiver. Kravet blir da satt på hold, fordi det anses som omtvistet.

For å forfølge kravet videre må arbeidsgiver bringe saken inn for forliksrådet for en rettslig avgjørelse. Arbeidsgiver må da bringe saken inn for forliksrådet i den kommunen arbeidstaker holder til. Forliksrådet kan hjelpe med å sette opp forliksklage eller tilsvar til forliksklage. Deretter blir det innkalt til forliksmøte. Saken løses da ved forlik eller dom eller blir henvist videre til rettsapparatet.

Kilde: https://www.regjeringen.no/ no/tema/lov-og-rett/innsikt/om- forliksradet/id2537837/

Jusspalten er fast innslag i tidsskriftet Første Steg.

Powered by Labrador CMS