Dersom du har fylt 62 år eller har en helsemessig, sosial eller annen velferdsmessig grunn, kan du ha krav på redusert arbeidstid uten lønn etter arbeidsmiljøloven. Her kan du lese når du har rett på det.

Har du behov for redusert arbeidstid?

Juss. Dette kan gi deg krav på redusert arbeidstid.

Publisert Sist oppdatert

Dersom du har fylt 62 år eller har en helsemessig, sosial eller annen velferdsmessig grunn, kan du ha krav på redusert arbeidstid uten lønn etter arbeidsmiljøloven § 10–2 (4).

Helsemessig behov

Med helsemessig behov menes at du er syk, for eksempel sviktende helse som gjør at det blir for krevende med en full arbeidsdag. Din tilstand må kunne dokumenteres med en legeattest.

Sosiale grunner

Sosiale grunner er forhold knyttet til din familie eller nærmeste omgivelser som utløser omsorgsoppgaver eller belastninger utenom det vanlige. For eksempel pleietrengende foreldre, syk ektefelle, barn med funksjonshemning eller lignende.

Vektige velferdsmessige behov

Andre vektige velferdsmessige behov er ment å dekke forhold som ligger tett opp til helse og sosiale grunner, for eksempel småbarnsforeldres ønske om mer tid til samvær med små barn eller dersom de ikke får barnehageplass i en periode.

LES OGSÅ: Her er de nye reglene om foreldrepenger

Vesentlig ulempe

Dersom du oppfyller ett av disse alternativene, har du i utgangspunktet krav på redusert arbeidstid. Arbeidsgiver kan likevel nekte deg redusert arbeidstid dersom de kan bevise at dette er til «vesentlig ulempe» for virksomheten. Dette krever en konkret vurdering av hvilke ulemper redusert arbeidstid i ditt tilfelle vil medføre for virksomheten. Ulemper kan være at de ikke får dekket opp resttiden, eller at en oppdeling av stillingen din vil ha vesentlige ulemper.

LES OGSÅ: Dette bør du tenke på dersom du blir skadet på jobb

Stillingsstørrelser

I vårt arbeid med redusert arbeidstid har vi sett eksempler på arbeidsgivere som fastsetter absolutte grenser for hvor stor stillingsprosent man må inneha for å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i en barnehage. For eksempel at pedagogiske ledere alltid må arbeide i minimum 80 prosent stilling.

Slike absolutte og generelle grenser for stillingsprosent vil kunne være i strid med flere lovregler, herunder forbudet mot å diskriminere. Arbeidsgiver må alltid foreta en konkret vurdering av den enkelte arbeidstakers behov for redusert arbeidstid opp mot virksomhetens behov.

LES OGSÅ: Dette har du krav på om du har redusert arbeidsevne

Fremgangsmåte

Dersom du har behov for redusert arbeidstid, er det viktig å gå i dialog med arbeidsgiver om dette for å skape forståelse for ditt behov. Du bør lage en skriftlig avtale med arbeidsgiver om hvordan du skal ta ut din reduserte arbeidstid. Hvis du er uenig med arbeidsgiver om redusert arbeidstid, kan dette bringes inn for Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven. Det må du gjøre senest fire uker etter at du har mottatt arbeidsgivers skriftlige avslag på redusert arbeidstid.

Dersom du har behov for redusert arbeidstid, er det viktig å gå i dialog med arbeidsgiver om dette for å skape forståelse for ditt behov.

Powered by Labrador CMS