SPALTIST Anita Holm Cirotzki

Vi kan ikkje slutte å fortelje om konsekvensane av låg bemanning

Fine ord kan bidra til positivt omdømme, men det er ikkje nok til å gje oss ein betre arbeidskvardag i barnehagen.

Stadige artiklar om bemannings- og rekrutteringskrise har fått nokre til å gå langt i å antyde at barnehagetilsette og deira fagforeiningar kan takke seg sjølve for låge søkjartal og flukt frå yrket. Kan vi ikkje heller fremje dei positive sidene? 

Klart vi kan! Barnehagen er ein fantastisk arbeidsplass. Det er eit variert og spennande yrke. Fine ord kan bidra til positivt omdømme, men det er ikkje nok til å gje oss ein betre arbeidskvardag. Det er heller ikkje nok til å halde tilsette friske eller få folk til å stå lenger i jobb.

Vil ikkje uroe foreldre

Eg har sjølv stått i garderoben og fortalt foreldre om den fine dagen vi har hatt, vel vitande om at vi ikkje har hatt moglegheit til å følgje opp barna slik lov og forskrift krev, fordi vi mangla folk. 

Eg burde fortalt sanninga, men glatta i staden over det for ikkje å uroe eller snakke ned eigen arbeidsplass. Eg veit om tilsette som av same grunn ikkje ein gong vågar å trykke «liker» på innlegg som handlar om arbeidsvilkår i barnehage.

Anita Holm Cirotzki

er barnehagelærer fra Svelgen i Vestland, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder i kontaktforum for barnehage. Hun er også fast spaltist i Første Steg.

Modige tilsette

Det vert feil å rette skyts mot dei som er modige nok til å belyse korleis knappe ressursar påverkar arbeidet. I staden bør ein takke fagforeiningar, tilsette og andre som gong på gong lyftar utfordringane. Det har resultert i fleire politiske vedtak om å auke grunnbemanninga kringom i landet.

 Kan vi takke oss sjølve for situasjonen vi står i? Vi kan takke oss sjølve for at fleire veit om stoda i barnehagane, for at barnehage endeleg er på sakskartet i mange politiske parti. Flukta frå yrket, bemanningskrise og rekrutteringsvanskar må dei som har makt og midlar til å gjere endringar, ta ansvar for. Der er det enno eit stykke att. Derfor kan vi ikkje slutte å fortelje om konsekvensane av låg bemanning.

 

 

Du skal ikkje teie

Eg kjem aldri til å oppmode barnehagelærarar til å teie om arbeidskvardagen. Du skal ikkje vegre deg for å trykke «liker» på innlegg, eller ha dårleg samvit for å fortelje foreldre om korleis dagen eigentleg har vore. 

Hald fram med å fortelje om dei gode opplevingane i verdas beste yrke. Ha mot til også å fortelje om det som hindrar deg i å gjere ein god jobb, og kva løysinga kan vere. Slik kan vi saman bidra til å komme eitt steg nærare ein betre arbeidssituasjon i barnehagane, til det beste for både barn og tilsette.

 Dette innlegget har òg vore på trykk i Første Steg nr. 1/2024.

Powered by Labrador CMS