Forskning og statistikk viser at ansatte i barnehager er utsatt for slitasjeskader, støy og smitte.

Sykefraværet i barnehagen skal reduseres på denne måten

Lov og rett: Så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Det er målet i den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv. Den gjelder også for barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsmiljøet påvirker de ansattes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater. Derfor er det svært viktig å jobbe systematisk og godt med arbeidsmiljøet. I den nye IA-avtalen er det arbeidsplassen som er hovedarena for arbeidsmiljøarbeidet, og det skal settes fokus på forebyggende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid.

Ny IA-avtale

Den nye intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gjelder fram til 31. desember 2022. Den nye IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet og ikke bare virksomheter som har inngått lokal IA-avtale, slik det var før.

Det overordnede målet for avtalen er at «så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.» Avtalens formål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på den måten bidra til å øke sysselsettingen. For å oppnå dette er det satt to nasjonale mål. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Å unngå frafall betyr at det skal arbeides for at personer i yrkesaktiv alder skal stå lenger i arbeid, ikke forsvinne ut i uføretrygd, eller tidligpensjonering.

I avtalen presiseres det at et godt partssamarbeid både på samfunnsnivå og arbeidsplassnivå er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Dette innebærer at ledere, tillitsvalgte og verneombud har svært viktige roller i dette arbeidet.

Bransjeprogram på barnehage

For å støtte opp ommålene i IA-avtalen er det bestemt å rette en særlig innsats mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og for å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb.

Sykefraværet blant barnehageansatte er høyt, og aller høyest er det blant barnehagelærere

Barnehagesektoren er én av sju bransjer som er valgt ut i denne sammenheng. Det er fordi sykefraværet blant barnehageansatte er høyt, og aller høyest er det blant barnehagelærere. Sektoren sysselsetter rundt 94 500 personer, hvorav 88 prosent er kvinner. Det er derfor potensial for å forebygge og redusere fravær og frafall.

Det er satt ned en partssammensatt styringsgruppe og en arbeidsgruppe i arbeidet med bransjeprogrammet for barnehagen. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden fra både kommunal og privat sektor er med i arbeidet. Utdanningsforbundet har representanter både i styringsgruppen og i arbeidsgruppen. Det skal gjennomføres forskning både før, underveis og etter at tiltak er gjennomført.

Utfordringene i barnehagen

Forskning og statistikk viser at ansatte i barnehagenhar høyt jobbengasjement og trives svært godt på jobb, men de har også en del utfordringer.

De vanligste utfordringene knytter seg til psykososiale faktorer som høye emosjonelle eller motstridende krav, samt vold og trusler om vold. I tillegg er det fysisk arbeid som innebærer uheldige løft og arbeidsstillinger, støy, smitte og hygiene.

Powered by Labrador CMS