Yrkesskade i barnehagen kan for eksempel være skader som følge av fall, slag, spark eller annet. Ill.foto: Carpal Tunnel Gadgets, FreeImages

Dette gjør du når du har vært utsatt for en yrkesskade i barnehagen

Hvis du som ansatt i barnehage blir utsatt for en hendelse på jobben som fører til en skade eller sykdom, kan du ha blitt utsatt for en yrkesskade.

Publisert Sist oppdatert

En yrkesskade defineres som en personskade, sykdom eller et dødsfall som oppstår som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Dette innlegget er også publisert i Første steg nr. 1/2017

 

 

Vilkår for yrkesskade

For å få godkjent en skade eller sykdom som yrkesskade må:

  • Skaden ha skjedd som følge av en arbeidsulykke
  • Ulykken må ha skjedd under arbeid på arbeidsplassen i arbeidstiden.

 

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som arbeidstaker har blitt utsatt for i arbeid, eller en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning, eller belastning som er usedvanlig i ditt arbeid. Det betyr at det må foreligge ett ulykkesmoment for at en hendelse kan regnes som en arbeidsulykke. I forlengelsen av dette vil ikke skader som utvikler seg på grunn av fysiske eller psykiske belastninger over tid, regnes som yrkesskade.

Yrkesskade i barnehagen kan for eksempel være skader som følge av fall, slag, spark eller annet. Ulykken må ha skjedd i arbeidstiden under utførelsen av arbeidet. Skader som skjer utenfor arbeidstiden, for eksempel på veien til og fra jobb vil som hovedregel falle utenfor yrkesskadedekningen.

 

Meld fra om skade

Dersom du blir påført en skade mens du er på arbeid, må du straks gi beskjed til din arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig til å melde fra om hendelsen til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Skaden bør meldes til både NAV og forsikringsselskapet selv om det på skadetidspunktet er usikkert om det senere blir aktuelt å fremme krav om utgiftsdekning eller erstatning. Fristen for å melde skader til NAV er ett år fra skadetidspunktet, men senere meldte skader kan godkjennes dersom det er åpenbart at du ble utsatt for en yrkesskade.

Det er svært viktig å oppsøke lege så fort som mulig etter skaden har skjedd, helst samme dag. I den senere saksgangen vil det bli lagt stor vekt på den skadenære dokumentasjonen. Videre bør politianmeldelse vurderes dersom skaden er påført ved vold.

Som ansatt i barnehage er du dekket av yrkesskadereglene i folketrygdloven, yrkesskadeforsikringsloven og hovedtariffavtale. En godkjent yrkesskade vil kunne gi krav på en rekke trygdeytelser etter mer gunstige regler enn vanlig, samt erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap for tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt.

Hvis yrkesskaden har ført til en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent, eller mer vil du også kunne ha rett på ménerstatning. Erstatning etter tariffavtale utbetales imidlertid kun i de tilfeller erstatningen overstiger utmålt erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

 

  • Nadja Rosenqvist er advokat i Utdanningsforbundet

 

Powered by Labrador CMS