Utdanningsforbundets medlemmer i barnehagesektoren vil som hoved- regel ikke være tilsatt i stillinger det er naturlig å anse som ledende eller særlig uavhengige.

Dette kjennetegner ledende og særlig uavhengige stillinger i barnehagen

Mange arbeidstakere er ansatt i «ledende» og «særlig uavhengige» stillinger, som betyr at de ikke har rett på overtidsbetaling. Gjelder det også i barnehagesektoren?

Publisert

Bestemmelsene om arbeidstid er regulert i arbeids- miljøloven kapittel 10 og gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere. Det er gjort unntak for to kategorier ansatte i «ledende» og «særlig uavhengige» stillinger, ifølge arbeidsmiljøloven (§ 10–12 første og annet ledd). Bakgrunnen for unntakene er at disse stillingene har behov for mer fleksibilitet enn det arbeidstidsbestemmelsene åpner for. Selv om ansatte i disse kategoriene er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidstiden likevel ordnes slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Kriterier for stillingene

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal reglene om ledende og særlige uavhengige stillinger forstås strengt. Det betyr at adgangen til å ansette arbeidstakere i slike stillinger er snever.

For at en stilling skal anses som «ledende», er det avgjørende at arbeidet er av ledende art. Dette må vurderes ut ifra stillingens funksjon og arbeids- og ansvarsområde. Stillingens tittel og lønn kan gi en indikasjon, men det er hovedoppgavene til den ansatte som avgjør. Relevante spørsmål er om arbeidstakeren har klare leder- oppgaver, som for eksempel personalansvar? Kan vedkommende delegere oppgaver eller treffe avgjørelser på vegne av virksomheten? Jo flere av disse spørsmålene som besvares med ja, jo mer taler for at stillingen er ledende.

Med «særlig uavhengige» stillinger menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er ikke nok å kontrollere arbeidstiden selv eller ha fleksibel arbeidstid. Det kreves i tillegg en tydelig og åpenbar selvstendighet knyttet til organisering og gjennomføring av arbeidsoppgavene. Dette dreier seg om ansatte som selv prioriterer sine arbeidsopp- gaver og som bestemmer hva de selv skal gjøre, hva som delegeres til andre, og når arbeidet skal utføres. Unntaket er kort sagt ment for ansatte som selv bestemmer og prioriterer sine oppgaver, og som i tillegg kontrollerer egen arbeidstid.

Gjelder få i barnehagene

Utdanningsforbundets medlemmer i barnehagesektoren vil som hovedregel ikke være tilsatt i stillinger det er naturlig å anse som ledende eller særlig uavhengige. Våre medlemmer skal derfor som et utgangspunkt være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene, i kapittel 10.

I de tilfellene arbeidsgiver ønsker å unnta en arbeidstaker fra arbeidstidsbestemmelsene, må det foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt. Det er ikke nok at arbeidsgiver selv ønsker å tilsette etter unntaksbestemmelsen. Dersom det feilaktig er lagt til grunn at arbeidstaker har en ledende eller særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelde. Arbeidstaker kan kreve overtidsbetaling for arbeid utover normal arbeidstid og fremsette et etterbetalingskrav mot arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS