Har du vært syk i løpet av ferien, kan du kreve et tilsvarende antall dager som ny ferie senere i ferieåret dersom du har vært 100 prosentarbeidsufør i løpet av ferien og får legeerklæring på arbeidsuførheten.

Dette har du krav på om du blir syk i ferien

Juss. Blir du syk i ferien din, kan du kreve at ferien blir utsatt eller erstattet.

Publisert Sist oppdatert

Ferieloven gir deg krav på 4 uker og 1 dag ferie. Mange ansatte i barnehager er dessuten omfattet av tariffavtaler som gir krav på totalt 5 ferieuker. For ferien som alle har krav på (4 uker og 1 dag) følger det av ferieloven at dersom du bli syk før eller i løpet av ferien, kan du på bestemte vilkår kreve ferien utsatt eller erstattet. Flere tariffavtaler på barnehageområdet har regler om erstatningsferie, som vil gjelde i tillegg til lovens regler.

Utsette eller erstatte

Blir du syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret dersom du er 100 % arbeidsufør, og får legeerklæring på arbeidsuførheten. Du må gi kravet om å utsette ferien og legeerklæringen til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Ferieloven gir i dette tilfellet krav på å få hele ferien utsatt. Du og arbeidsgiver kan likevel bli enige om at bare en del av ferien skal utsettes.

Har du vært syk i løpet av ferien, kan du kreve et tilsvarende antall dager som ny ferie senere i ferieåret dersom du har vært 100 prosentarbeidsufør i løpet av ferien og får legeerklæring på arbeidsuførheten. Ifølge loven må du fremsette kravet om utsatt ferie og legeerklæring til arbeidsgiver så snart som mulig etter at du kommer tilbake på jobb. Flere tariffavtaler på barnehageområdet har egne bestemmelser om erstatning av feriedager. Disse vil gjelde i tillegg til ferielovens bestemmelser. I tariffavtalene til FUS, PBL og KS står det :

«Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 1 virkedag, får tilsvarende ferie erstattet.»

Når kan du få nye feriedager?

I utgangspunktet skal ferien tas ut senere samme år. Når det skal skje, bestemmer arbeidsgiver etter drøftinger med deg og i henhold til ferieloven. Dersom du har vært syk i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, har du ikke krav på å få den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden. Arbeidsgiver kan likevel gå med på dette.

Dersom du er sykmeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles, skal ferien overføres til neste år. Det er ikke adgang til å utbetale feriepenger for ikke-avviklet ferie på grunn av sykdom. Det er adgang til å inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 dager med ferie til året etter. Den ansatte kan også avtale overføring av den avtalefestede ferien på en uke, ifølge tariffavtaler på barnehageområdet.

Sykepenger

Du kan ha krav på sykepenger dersom du fyller vilkårene for få utsatt ferie. Det er folketrygdens regler om sykepenger som regulerer hvorvidt du har et slikt krav. Du får tidligst sykepenger fra arbeidsgiver fra det tidspunkt du har gitt beskjed om fraværet, så husk å gi beskjed til din arbeidsgiver om sykefraværet på samme måte som du hadde vært i arbeid. Det er begrensninger på sykepenger hvis du har vært på ferie utenfor EU/EØS.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2020.

Powered by Labrador CMS