Arkivfoto: Utdanning
Arkivfoto: Utdanning

Nye regler om tilsyn av barnehagene

Nå er det ikke lenger bare kommunen som kan sjekke om barnehagene følger lover og regler. Fylkesmannen kan også føre tilsyn med den enkelte barnehage.

Barnehageloven med tilhørende forskrifter skal sikre at barn i barnehagen får et tilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. Tilsyn er et av virkemidlene som skal sikre at barna får et tilbud i tråd med loven. Fra og med 1. august 2016 gjelder nye regler om tilsyn med den enkelte barnehage.

 

Et uavhengig tilsyn

Lovendringen innebærer at kommunen beholder sin hjemmel til å føre tilsyn med den enkelte barnehage, men at også fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehagene i særlige tilfeller. Fylkesmannen beholder sin hjemmel med å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Bakgrunnen for lovendringen er regjeringens ønske om å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Lovendringen kan bidra til å redusere utfordringene med at kommunen er tillagt rollen som både myndighet og barnehageeier.

Det er barnehageloven § 9 andre ledd som gir fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Det betyr at tilsyn med den enkelte barnehage som hovedregel skal utføres av kommunen, og at fylkesmannens tilsyn vil være et unntak fra hovedregelen. Loven åpner for at fylkesmannen gis et visst skjønn i vurderingen av når det er nødvendig å åpne tilsyn.

 

Hva er særlige tilfeller?

Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller. Særlige tilfeller er når:

  • kommunen har kontrollert det aktuelle forholdet gjennom tilsyn, men hvor forholdene ikke er rettet opp.
  • kommunen ikke har iverksatt tilsyn med barnehagen og hvor fylkesmannen mener tilsyn er nødvendig.
  • kommunens vedtak opprettholder brudd på lovverk.
  • kommunens vedtak har åpenbare feil.
  • sammenblanding av roller taler for statlig tilsyn.

 

I tillegg til disse momentene viser departementet til at barns sårbarhet bør være et viktig moment i vurderingen av om det skal føres statlig tilsyn. I denne sammenheng vil sakens alvor ha betydning og om barna saken gjelder har funksjonsnedsettelser, er under omsorg av barnevernet, er utsatt for vold eller overgrep eller på andre måter må regnes som sårbare. I slike tilfeller vil hurtig inngrep fra en tilsynsmyndighet være viktigere enn at saken trekker ut i tid, som følge av at det må avklares hvem som skal føre tilsyn.

 

Kan bli stengt

De nye reglene innebærer at fylkesmannen har fått de samme sanksjonsmulighetene som kommunen har i sine tilsyn med den enkelte barnehage. Fylkesmannen kan, ifølge barnehageloven § 9 andre ledd, gi barnehageeier pålegg om å rette opp forhold som er i strid med barnehageloven og vedta tidsbegrenset eller varig stengning, dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Fylkesmannen kan også, ifølge barnehageloven

§ 9 tredje ledd, bruke økonomiske reaksjonsmidler dersom de ikke-kommunale barnehagene bryter kravene som stilles til bruk av det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen, jf.§ 14 a.

 

Rett til innsyn

Barnehageloven § 9 femte ledd gir fylkesmannen rett til dokumentinnsyn og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig for å kunne utføre tilsynet.

Dette kan for eksempel være opplysninger om regnskap, eller dokumentasjon om barnehagens rutiner for hvordan de ivaretar barna.

  • Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard er advokatfullmektig i Utdanningsforbundet

 

Powered by Labrador CMS