Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna i Norge opplever å bli mobbet i form av plaging, erting eller gjentatt utestenging fra lek, eller å bli mobbet av personalet i barnehagen. Derfor blir barnehageloven endret.

Her er de nye reglene for å sikre barn et godt barnehagemiljø

JUSS: Nye endringer i barnehageloven skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Reglene gjelder fra januar.

Publisert

Stortinget vedtok de nye endringene i juni, men de gjelder fra januar neste år.

Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna i Norge opplever å bli mobbet i form av plaging, erting eller gjentatt utestenging fra lek. Enkelte barn opplever også at de blir mobbet av personalet i barnehagen. Dette er noe av bakgrunnen for endringene i barnehageloven.

Les også: Barneombudet: Får de sårbare barna hjelpen de trenger i barnehagen?

Krav til nulltoleranse

Det lovfestes at barnehagen ikke skal godta krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Det lovfestes at barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Les også: Frank Bræin ble mobbet som barn. Nå er han leder for fremtidens lærere

Aktivitetsplikt

Det lovfestes en aktivitetsplikt som skal bidra til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Aktivitetsplikten minner om den som allerede er regulert i opplæringsloven, og som gjelder for alle som jobber i skolen i dag.

Plikt til å følge med: Alle som jobber i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.

Plikt til å melde fra: Ifølge loven skal alle som arbeider i barnehagen, melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styrer skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

Plikt til å undersøke: Barnehagen skal snarest undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når et barn eller foreldre sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Her er Styrerens fem viktigste grep for å forebygge mobbing i barnehagen

Plikt til å sette inn tiltak: Når et barn eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når barnehagens undersøkelser viser at barna ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. Det skal lages en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.

Skjerpet aktivitetsplikt

Det lovfestes en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som arbeider i barnehagen, krenker et barn. Bestemmelsen regulerer hvem den ansatte skal melde fra til, og hvor raskt det skal varsles. Bestemmelsen regulerer også at slike saker skal undersøkes, og det blir regulert i hvilke tilfeller det skal settes inn tiltak.

Les også: Fire faktorer som fremmer barns livsmestring

Powered by Labrador CMS