Barneombudet: Får de sårbare barna hjelpen de trenger i barnehagen?

Ansatte i barnehagene har et viktig ansvar for å fange opp og hjelpe barn som opplever mobbing, vold eller overgrep hjemme. Barnehagen har en skjerpet omsorgsplikt overfor barn som er særskilt sårbare.

Publisert Sist oppdatert

Å oppleve mobbing, omsorgssvikt, vold i hjemmet, eller seksuelle overgrep i barnehagealder kan ha store konsekvenser for resten av livet. Barnehagene har et viktig ansvar for å fange det opp og å hjelpe disse barna. Det må barnehagene bli enda bedre til.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2019

Barn har en rett til optimal utvikling ifølge artikkel 6 i barnekonvensjonen. Barnehagene må organisere arbeidet slik at det bidrar positivt til barnas utvikling. I vurderingene barnehagene gjør skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, og barna skal ha mulighet til å medvirke. I den nye rammeplanen for barnehagen er forholdet til barnekonvensjonen en rød tråd.

Omsorgsplikt for barna

Det som skjer i barnehagealder kan – på godt og vondt – ha stor betydning for barnets videre liv. Retten til optimal utvikling gjelder for alle barn og bør ses i sammenheng med barnehagens omsorgsplikt for barna. Omsorgsplikten gjelder i tiden barna er i barnehagen. Det følger av barnehageloven paragraf 1 og rammeplanen. Jeg mener at omsorgsplikten er enda strengere for særskilt sårbare barn.

For at barnehagene skal kunne oppfylle sin omsorgsplikt og gi barna den hjelpen de trenger, er det nødvendig at personalet har en felles forståelse av hva det vil si at barn kan være særskilt sårbare. Personalet må diskutere hva sårbarhet vil si, og drøfte hvilke barn som kan være særskilt sårbare. Uten et blikk for hvem som kan være særskilt sårbare og en kompetanse til å forebygge og håndtere dette, kan ikke barnehagen fange opp og få fulgt opp barna dette gjelder på den måten som er nødvendig.

Kunnskap om vold og overgrep

Det er enkelte former for negative hendelser barnehagen har et særskilt ansvar for å følge med på. Barnehagene skal avdekke og håndtere ulike former for vold, som for eksempel mobbing, omsorgssvikt, vold i hjemmet og seksuelle overgrep. Dette følger av omsorgsplikten og barnekonvensjonen artikkel 19. Dette er også fastsatt i rammeplanen. Det forplikter.

Barnehageeieren og ledelsen har et ansvar for at barnehagene har en felles forståelse av og kompetanse om ulike former for vold. For å oppfylle kravene til dette skjerpede ansvaret må personalet ha kunnskap om hva som kjennetegner fenomenene og vite hvordan de kan avdekke og håndtere dette. De må også kjenne til den individuelle meldeplikten til barnevernet.

En annen viktig faktor for å oppfylle kravene om det skjerpede ansvaret handler om å kunne forstå det barna forteller oss. Det gjelder både verbalt og nonverbalt, også atferd er et språk vi må kunne lese.

Det er vårt ansvar å forstå det barna forteller oss, også de minste. Vi må ta det barna forteller oss på alvor. Det er et voksenansvar å følge opp barna på en trygg måte i samsvar med regelverket.

Powered by Labrador CMS