Vitneplikten innebærer også en plikt til å forklare seg sant.

Dette er lurt å vite om du må vitne for retten

Juss: Det kan hende du som barnehagelærer må vitne i retten i en sak som handler om barn.

Publisert Sist oppdatert

Barnehageansatte kan bli innkalt som vitne i saker som handler om foreldre- tvister, barnefordelingssaker eller straffesaker. Jeg skal i denne artikkelen gi deg en kort innføring i vitneplikt-reglene. Domstolenes oppgave er å løse aktuelle rettslige konflikter. I den forbindelse er det nødvendig for domstolen å få klarlagt fakta i saken. For å gjøre dette bruker retten ofte vitnebevis.

Formålet med vitneforklaringen er å bidra til å opplyse saken for domstolen, slik at domstolen har et riktig grunnlag for avgjørelsen. Vitneplikten innebærer også en plikt til å forklare seg sant. Både ulovlig fravær og usann forklaring kan medføre ansvar for vitnet. 

Dersom parten kommer til at vitnet har opplysninger som kan ha betydning for saken, vil vitnet ofte bli spurt om hun vil møte og forklare seg frivillig. Selv om vitnet ikke ønsker å forklare seg for retten, vil hun likevel ha både møteplikt og forklaringsplikt dersom hun blir lovlig innkalt, jf. tvisteloven § 13–3 jf. domstollovens § 163 a.

Taushetsplikt

Lærere i skole og barnehage er pålagt taushetsplikt etter henholdsvis opplæringsloven § 15–1 og barnehageloven § 44. Retten kan være forhindret fra å ta imot forklaring fra vitner om noe vitnet har lovbestemt taushetsplikt om i kraft av sin stilling. 

Retten kan ikke motta forklaring om noe læreren har taushetsplikt om, uten at Statsforvalteren har gitt fritak fra taushetsplikten, eller at retten bestemmer dette ved en kjennelse, jf. tvisteloven § 22-3. Barnehagelærere tilegner seg opplysninger fra barn og foreldre på grunn av et tillitsforhold, fordi opplysningene er gitt med formål om å tilrettelegge et tilfredsstillende pedagogisk tilbud. 

Hensynet til det videre samarbeidet med begge foreldrene på den ene side kan bli dårligere, og den belastningen en forklaring vil kunne påføre dette samarbeidsforholdet, på den annen side. Tilliten vil lett kunne svekkes dersom pedagogene forventes å uttale seg om barnas oppførsel og atferd på skolen eller i barnehagen, eller gi sitt inntrykk av foreldre, i saker om barnefordeling.

 

Betroelser

Dersom det ikke er strengt nødvendig for å bidra til sakens opplysning, er Utdanningsforbundets anbefaling at advokater og domstoler bør vise varsomhet med å bruke lærere som vitner i barnefordelingssaker. Utdanningsforbundet har også anbefalt at lærere ikke blir bedt om å forklare seg om personlige betroelser de har mottatt fra barna. 

Barn lener seg ofte til lærere i en vanskelig situasjon. Tillitsforholdet mellom lærer og elev/barn bør være beskyttet på lik linje med andre lignende fortrolige forhold.

Powered by Labrador CMS