Dette er kravene til grunnbemanning i barnehagen

Jusspalten: Grunnbemanningen skal omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagens bemanning og samlede kompetanse har stor betydning for hvor godt barnehagetilbudet er. Tilstrekkelig antall voksne i barnehagen er viktig for å ivareta barnas behov for trygghet, omsorg, lek og læring. Dette er bakgrunnen for barnehagelovens krav til minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen.

Andre artikler fra jusspalten:

Krav til grunnbemanning:

Barnehageloven § 26 første avsnitt stiller krav til at bemanningen må være «tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet». Kravet gjelder overordnet og uavhengig av den lovregulerte minimumsnormen til grunnbemanning. Hva som er «tilstrekkelig» for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet må vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov.

Minimumsnormen for grunnbemanning er regulert i barnehageloven § 26 andre avsnitt:

Barnehagen skal minst ha en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Hvilke ansatte skal telles med?

Grunnbemanningen skal omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dette innebærer at pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med i grunnbemanningen. Den tiden styrer arbeider direkte med barna, kan også tas med i beregningen. Det er en rekke personer som skal holdes utenfor beregningen. Det gjelder personer som er i barnehagen i praksis eller på arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnehagen.

Prosentvise stillinger

Bemanningsnormen gjelder for barnehagen som helhet. Det tallfestede kravet til grunnbemanningen er det antallet årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen. Barnehagen skal ikke runde oppover til nærmeste hele års- verk i beregningen av om bemanningsnormen er oppfylt. I stedet skal barnehagen beregne prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen. Barnehagen kan søke om dispensasjon fra loven.

Barnehageloven § 26 fjerde avsnitt regulerer at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til minimumsnorm for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeier skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden. Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren.

Powered by Labrador CMS