Den skjerpede pedagognorm gjelder fra 1. august i år og er begrunnet i hensynet til barna. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med tilstrekkelig antall voksne i barnehagen, og nok ansatte med relevant pedagogisk utdanning, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonfoto: Fotolia.com

Fra august gjelder disse reglene for pedagogisk bemanning

Fra august er det krav om minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Den skjerpede pedagognorm gjelder fra 1. august i år og er begrunnet i hensynet til barna. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med tilstrekkelig antall voksne i barnehagen, og nok ansatte med relevant pedagogisk utdanning.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 2 2018

 

Kravene

Hvilke krav til pedagogisk bemanning må vi forholde oss til fra 1. august?

Krav til den pedagogiske bemanningen i barnehagen er regulert i barnehageloven § 18. Pedagogisk leder må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Lovgiver har gitt departementet hjemmel til å gi utfyllende forskrift om pedagogisk bemanning.

 

Hovedregel

Selve pedagognormen er regulert i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Hovedregelen vil fortsatt være at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Videre regulerer forskriften at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per sju barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er presisert i forskriften at ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Det betyr at barnehageeier ikke har adgang til en praksis hvor det beregnes en prosentandel av en pedagogstilling per barn.

 

Presisering av 3-årsregel

Et barn regnes for å være tre år fra og med august det året det fyller tre år, ifølge den nye forskriften. Det er derfor ikke lenger adgang til å regne et barn for å være tre år i januar det året barnet fyller tre.

Det er viktig å merke seg at styrerens tid til administrasjon og ledelse ikke skal inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

 

Dispensasjon fra normen

I unntakstilfeller vil det fortsatt være mulig å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen.

Kommunen kan, ifølge forskriftens § 2, innvilge dispensasjon fra pedagognormen for inntil ett år om gangen dersom «særlige hensyn» tilsier det, og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Det vil være opp til kommunens frie skjønn å vurdere om den vil innvilge dispensasjon i de tilfeller det foreligger «særlige hensyn». Dispensasjon skal kun benyttes i unntakstilfeller. Det kan for eksempel gis dispensasjon i tilfeller der det er vanskelig å opprettholde driften på grunn av den skjerpede pedagognormen, og det er forsvarlig å gi dispensasjon.

 

  •  Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard, advokatfullmektig i Utdanningsforbundet

 

 

 

Powered by Labrador CMS