Det ligger mer lederskap i en barnehage enn det mange barnehagelærere kanskje er forberedt på etter endt utdanning, sier tidligere barnehagestyrer i Oslo, Maria Dizaei
Det ligger mer lederskap i en barnehage enn det mange barnehagelærere kanskje er forberedt på etter endt utdanning, sier tidligere barnehagestyrer i Oslo, Maria Dizaei

Framtidens barnehagelærere må ha kunnskap om flere typer ledelse

De må også forstå hva det betyr å være leder.

Publisert Sist oppdatert

De siste års endringer i barnehagesektoren løfter fram en diskusjon om hva en barnehagelærer skal være. Dette handler også om hvilken vei profesjonen skal utvikles, og hvordan vi forstår profesjonsbegrepet, barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagelæreren som leder.

Uklar rolle

Barnehagelærerne har i flere år vært i mindretall, i forhold til barnehagemedarbeidere uten formell utdanning.

Etter at det ble vedtatt 50 prosent barnehagelærere, skaper det utfordringer for profesjonsutøvelsen som gjør at den framstår som uklar og utydelig; hva er barnehagelærerens rolle etter endt utdanning?

Det er ikke gjennomførbart at halve personalgruppa sitter i en ledergruppe. Det blir derfor sentralt å retenke en forståelse knyttet til ledelse, roller og funksjoner for de ansatte i barnehagen. Vi må også tenke nytt om organiseringen. Det underbygges også av forskning som viser at arbeidsdelingen i barnehagen er utydelig mellom barnehagelærere og medarbeidere uten formell utdanning. Barnehagelærere har lederansvar for pedagogiske planer og aktiviteter som skal gjennomføres i samsvar med rammeplanen.

Styrer og pedagogisk leder har, ifølge rammeplanen, en særskilt oppgave i forhold til den daglige driften av barnehagen, og å veilede personale mot en felles forståelse. Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være leder. En måte å forstå ledelse på er at man gjennom andre menneskers innsats og vilje når målene som er satt. Det er gjennom medarbeiderne barnehagelæreren kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.

Flere typer ledelse

Alle ansatte i barnehagen må ha en felles forståelse for vårt mandat. Kompetanse er viktig for å gjøre skjønnsmessige vurderinger. Barnehagelærere har ansvaret for å skape tillit og god samhandling mellom ansatte og barna. Vår lojalitet ligger hos barna. Vi skal fremme barnas beste.

Mange barnehagelærere gjør mye av det samme praktiske og pedagogiske arbeidet som øvrige barnehageansatte. I tillegg har de ansvaret for å lede det pedagogiske arbeidet. Dette gjør at mange barnehagelærere har en dobbeltrolle hvor de må kombinere en hierarkisk og en demokratisk lederstil.

Framtidens barnehagelærere bør være dyktige, trygge og ikke minst faglig reflektert i sitt arbeid som ledere i barnehagen. Teori og praksis bør gjenspeiles i det daglige arbeidet som utføres av personalet i barnehagen. Det ligger mer lederskap i en barnehage enn det mange barnehagelærere kanskje er forberedt på etter endt utdanning. For å drive god pedagogisk ledelse kreves også en forståelse for systemer, strategi, organisasjon og kunnskap om å lede. Dette er noe som bør gjenspeiles i utdanningen av barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS