– Den nye rammeplanen er en ramme og må fortolkes av fagfolk i lys av loven og fagkunnskapen, sier professor emerita Berit Bae. Den er kortere og dermed mer krevende i forhold barnehagelærernes kompetanse og fagkunnskap.

Tre ting verdt å ta vare på i barnehagen

Relasjoner, lek og natur er tre viktige temaer som er verdt å ta vare på i den nordiske barnehagemodellen, mener Berit Bae.

Publisert Sist oppdatert

Viktige sitater å huske 

Berit Bae mener alle barnehagefolk bør ha disse sitatene fra den nye rammeplanen på steder de er godt synlige, slik at de husker dem i det daglige arbeidet. 

Om roller: 

«Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring» 

«Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse». 

«Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn». 

Om relasjoner: 

«Bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barn skal møtes med empati, og får muligheter til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse». 

«Bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass i fellesskapet». 

Om medvirkning: 

«Å møte behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i ogmedvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen». 

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter». 

Om barnehagelærerens arbeidsmåter: 

«Personalet skal bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning». 

Kilde: Berit Bae og Forskrift for rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 

 

– Det er ingenting i den nye rammeplanen som går imot den nordiske barnehagemodellen, men det er hvordan den blir implementert som bestemmer resultatene av den i barnehagene, sier professor emerita Berit Bae. Hun snakket til mer enn 670 barnehagefolk på konferansen Nordiske impulser 2017 i regi av Barnehageforum. Bae fremhevet tre områder som er verdt å ta vare på og videreutvikle i arbeidet med implementering av den nye rammeplanen: Relasjoner, lek og natur.

Holdninger til barna

Bae mener relasjoner er mer viktig enn noen gang.

– Gode relasjoner skaper tilknytning, trivsel og selv-verdi. Psykisk helse skal fremmes i barnehagen og det bygges ved gode relasjoner, sier Bae. Hun mener barnehagen ikke kan skille læring og relasjonsarbeid.

– Hvis vi skal ta vare på den nordiske tradisjonen, må vi passe på at læring og relasjoner hører sammen, sier professoren. Hun mener godt relasjonsarbeid handler om å jobbe med hvilke holdninger vi har til barna.

– Vi må ha et kritisk blikk på programmer og metoder. Vi vet noen bruker varianter av timeout og negative og positive kategoriseringer av barn. Det er det samme barn bruker når de «mobber», som ved å utelukke andre fra lek, eller bruke kallenavn. Barn er skarpe observatører og lærer av de voksnes handlinger, så her må personalet være bevisst, sier Bae.

Lek som motstand

Hjernen utvikles bedre under lek enn ellers, viser forskning.

– Kroppslig og risikofylt lek er viktigere enn noen gang, med tanke på hvor mye barn kjøres og sitter stille.  Barns lekende motstand gjennom lek bør støttes, sier Bae. Hun mener barnehagefolk må passe på at det ikke bare blir lek initiert av voksne.

– Vi bør ikke bruke leken primært som et læringsredskap, for da skrumper det som står i rammeplanen om at barn skal ha rom til å følge egne lekende impulser inn, mener professoren. Hun er opptatt av gode rom ute og inne som gir barna nok stimulans.

Natur og bærekraft

Bærekraftighet er nytt i rammeplanen, og Bae mener det da også er viktig å lære barn om naturens egenverdi.

– Natur gir dessuten barn masse sanseerfaring som barn trenger for en helhetlig utvikling og for ikke bare å oppleve flater som iPad og mobil, sier Bae.

Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, synes den nye rammeplanen er bedre enn fryktet.

– Vi kan tolke den på vår måte, og vi er fagfolk som har mer kunnskap enn politikerne, sier Greve. Hun mener det viktigste i barnehagen er at hvert eneste barn, hver eneste dag skal oppleve å bli anerkjent og respektert.

– Vi må vise anerkjennelse på ordentlig. Vi skal gi barna selvtillit slik at de kan komme ut i verden og si de kan få til hva de vil, bare de prøver, påpeker Greve.

Powered by Labrador CMS