Vurderer barnehagens eier eller din arbeidsgiver nedbemanning eller oppsigelser, så skal prosessen drøftes med de tillitsvalgte, skriver advokat Bente Schei Ystehede. Ill.foto: Deividas Gailevicius, Free Images

Dette trenger du å vite dersom det er nedbemanning i barnehagen

Når søknadene om barnehageplass uteblir, barnetallet går ned og de økonomiske rammene endrer seg, kan det bli nedbemanning i barnehagen. Da bør du vite dette.

Arbeidsbortfall og endrede økonomiske rammer kan gi rettslig grunnlag for oppsigelser. Utdanningsforbundet bistår de tillitsvalgte og ansatte i berørte organisasjoner, når slike situasjoner oppstår.

 

Klare regler

Utdanningsforbundets avtaleverk, sammen med arbeidsmiljøloven, har regler i forhold til hvordan prosessen i en nedbemanning skal foregå og om forholdet mellom arbeidsgiver og den ansatte. Disse reglene omfatter tiden både før og etter beslutning om nedbemanning eller oppsigelser.

Vurderer barnehagens eier eller din arbeidsgiver nedbemanning eller oppsigelser, så skal prosessen drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsgiveren må kunne dokumentere et reelt behov for oppsigelser. Arbeidsgiveren må presentere det økonomiske grunnlaget, vurdere alternativer til oppsigelser og bestemme hvilke utvelgelseskriterier som skal gjelde. De tillitsvalgte skal imidlertid ikke være med på den konkrete utvelgelsen av hvem av de ansatte som må gå. Det er arbeidsgivers ansvar.

 

Drøftingsmøter

I tillegg til drøftelsene med de tillitsvalgte, skal det avholdes drøftelser med den enkelte arbeidstaker som vurderes sagt opp, jf. AML § 15–1. Arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt, eller annen støtteperson under disse drøftingsmøtene. Hensikten med drøftelsene er å sikre at all informasjon av betydning for vurderingen kommer frem før beslutning om oppsigelse faktisk blir tatt.

Det er derfor viktig at du som arbeidstaker legger frem all informasjon du tenker kan ha betydning for arbeidsgiverens vurdering. Du bør også korrigere den informasjonen som arbeidsgiver sitter med dersom den ikke er korrekt. Først etter at disse drøftelsene er gjennomført kan arbeidsgiver formelt gå til oppsigelse. Det at arbeidsgiver har unnlatt å kalle inn til et slikt drøftelsesmøte vil i seg selv ikke automatisk føre til at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Dersom man imidlertid ser at resultatet av arbeidsgivers vurdering kunne blitt et annet dersom drøftelsesmøtet hadde vært gjennomført, så stiller det seg noe annerledes.

 

Oppsigelse- hva nå?

Mottar du en oppsigelse så har du i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver, jf. AML § 17–3 I disse møtene har du rett til å ha med seg en tillitsvalgt. Utdanningsforbundets advokater bistår for eksempel medlemmene i disse møtene, sammen med den tillitsvalgte, dersom du ønsker det.

Resultatet av slike forhandlinger kan bli at arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen, eller trekker oppsigelsen på bakgrunn av det som har kommet frem under forhandlingsmøtet. Det kan også hende arbeidstaker får mulighet til å si opp selv mot en økonomisk kompensasjon som utbetales av arbeidsgiver. I sistnevnte tilfelle vil det bli skrevet en konfidensiell avtale mellom partene, der vilkårene presiseres. Det skal skrives protokoll fra forhandlingsmøtet.

 

Kan ta ut søksmål

Dersom oppsigelsen opprettholdes fra arbeidsgivers side så har arbeidstaker en 8 ukers frist, fra forhandlingenes avslutning, til å ta ut søksmål for domstolene.

Finner Utdanningsforbundet, som jobber for sine medlemmer, at det foreligger rettslig grunnlag for søksmål, så vil Utdanningsforbundets advokater bistå og representere sine medlemmer under sakens gang.  

 

Powered by Labrador CMS