Uførepensjon kan gis til den som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte. Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra din inntektsevne Illustrasjon: Fotolia.com
Uførepensjon kan gis til den som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte. Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra din inntektsevne Illustrasjon: Fotolia.com

Dette bør du vite om uførepensjon

Lurer du på hva du har krav på om du skulle bli ufør i jobben din i en privat eller kommunal barnehage? Her er svaret.

 Det ble innført nye uføreregler i folketrygden og tjenestepensjonsordningen – i offentlig sektor fra 1. januar 2015 og i privat sektor fra 1. januar 2016. Uføreordningene både i offentlige- og private tjenestepensjoner er såkalte nettoordninger som kommer på toppen av uføretrygden fra folketrygden. For de kommunale barnehagene følger uføreordningen av hovedtariffavtalen i KS-området samt pensjonsvedtekter for Oslo kommune. For de private barnehagene er uføreordningen regulert i lov om tjenestepensjon.

Denne artikkelen er fra Første steg nr.4/2017

 

Uførepensjon i offentlig sektor

Uførepensjon kan gis til den som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte. Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra din inntektsevne. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenligne inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 prosent.

 

Beregning

Ved beregning av uførepensjon tas det hensyn til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt og opptjeningstiden.

Har du tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av:

•   25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G)

•   3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G

•   69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

 

Inntekt ved siden av

Du kan jobbe selv om du mottar midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, men det er en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. Inntektsgrensen fastsettes i hovedsak på basis av egen antakelse av arbeidsinntekt som du vil ha etter at du ble ufør, pluss eventuelt fribeløp. Hvis du tjener mer enn denne inntektsgrensen, blir pensjonen redusert.

 

Uførepensjon – privat sektor

Private arbeidsgivere er ikke pålagt gjennom lov å ha en uføreordning. Men alle arbeidsgivere som Utdanningsforbundet har tariffavtale med, har en uførepensjonsordning. Når sykepengerettighetene opphører og du fortsatt er arbeidsufør, vil du vanligvis ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Du vil samtidig ha rett til en uførepensjon som gir deg et tillegg til arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden.

Blir du helt eller delvis ufør tjener du fremdeles opp rettigheter i alderspensjonen din. Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne en forsikring i pensjonsselskapet som skal dekke utgiftene til dette. Når sykepengerettighetene dine tar slutt, er det viktig at pensjonsselskapet får melding om dette.

 

PBL og FUS

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS har uføreordning etter lov om tjenestepensjon. Tillegget er på samme nivå som i offentlig sektor og er beregnet slik:

•   3 % av lønn inntil 12 G

•   Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G

•   Tillegg på 25 prosent av G, begrenset oppad til 6 prosent av lønn

•   Barnetillegg på 4 prosent av lønn inntil 6 G per barn, maksimalt 12 prosent av lønn opp til 6 G.

 

Har du en uføregrad som er for lav til at du kan få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, vil du likevel ha rett til å få utbetalt uføretillegget hvis du er minst 20 % arbeidsufør.

  • Endre Lien, advokat i Utdanningsforbundet