Du har nå rett til sykepenger etter folketrygdlovens paragraf 8–4 dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, sier juridisk rådgiver Marie Ruud i Utdanningsforbundet

Dette har du krav på ved koronarelatert fravær

Juss: Må du være hjemme på grunn av luftveissymptomer, har du rett på sykemelding om du ikke kan gjøre samme jobb eller andre arbeidsoppgaver hjemmefra.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med covid-19-pandemien har helsemyndighetene anbefalt at personer med luftveissymptomer holder seg hjemme til de er symptomfrie. I den nyeste smittevernsveilederen for barnehager ble dette justert slik at ansatte kan komme tilbake på jobb når allmenntilstanden er god.

Sykefraværet i barnehagene har også økt i koronatiden, og det er mange vikarer. Styrerne er bekymret for barna, viser undersøkelse fra Utdanningsforbundet.

Anbefalingen om å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer er gitt for å hindre mulig smitte av covid-19, hindre øvrig smitte og redusere pågangen på allerede belastede teststasjoner. Anbefalingen er svært viktig for smittevernet i samfunnet, men har naturlig nok ført til et økt sykefravær i de fleste yrkesgrupper, også i barnehagene. Mange lurer på om de har rett til lønn og sykepenger når de, til tross for symptomene, er i stand til å utføre arbeid og derfor ikke oppfyller folketrygdlovens vilkår om yrkes- og arbeidsuførhet. Her får du svar.

Unntak fra kravet

For at du skal ha rett til sykepenger, må du, ifølge folketrygdloven, være arbeidsufør på grunn av sykdom.

Det betyr at du ikke er i stand til å utføre noen form for arbeid. I et rundskriv fra NAV er dette modifisert, og ved sykemeldingsperioder kortere enn 8–12 uker, er det tilstrekkelig at sykdommen har ført til at arbeidstaker har nedsatt arbeidsevne i sitt arbeid. I midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien er det gjort et vesentlig unntak fra kravet til arbeidsuførhet. Du har nå rett til sykepenger etter folketrygdlovens paragraf 8–4 dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.

Et år et godt siden barnehagene måtte stenge på grunn av koronapandemien. Første steg har spurt seks ansatte i barnehagene om hva de har lært av året som har gått.

Gjeldende rett

Hvis en ansatt i tråd med helsemyndighetenes anbefaling gir beskjed om at hun eller han ikke kommer på jobb grunnet luftveissymptomer, bør det først avklares om vedkommende likevel kan jobbe hjemmefra.

Dette krever at det tilrettelegges for arbeid hjemmefra. Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte bestemte arbeidsoppgaver, og vil ha plikt til å betale deg lønn. I slike tilfeller vil verken kravet til arbeidsuførhet eller tap av pensjonsgivende inntekt være oppfylt, og du vil ikke ha krav på sykmelding og sykepenger.

Fraværet anses legitimt uten bruk av egenmelding eller sykemelding. Er det derimot ikke mulig å tilrettelegge for arbeid hjemmefra, og du som arbeidstaker ikke kan møte på grunn av luftveissymptomer, faller du under kategorien «mistanke om covid-19». Mistanke om covid-19, hvor fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, gir rett til sykepenger uavhengig av om du er i stand til å utføre arbeidet ditt. Fraværet må dokumenteres.

Første steg

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2021.

Powered by Labrador CMS