I yrkesfagenes verden arbeiders det ofte med materialer som til slutt blir prakt- og bruksgjenstander, som her fra smia til smeden Ola Svensson.
I yrkesfagenes verden arbeiders det ofte med materialer som til slutt blir prakt- og bruksgjenstander, som her fra smia til smeden Ola Svensson.

Bok om materialene vi arbeider med, og hvordan de former oss

BOKOMTALE: Spørsmålet er: «Har du egentlig reflektert over hvor mange materialer og ulike overflater det er i det rommet der du er nå?»

Publisert

Slik starter forordet til boka: «I materialenes verden. Perspektiver og praksiser på barnehagenes kunstneriske virksomhet» 2. utgave, forfattet av Ann-Hege Lorvik Waterhouse.

Boka er skrevet for studenter på barnehagelærerutdanningen og andre som arbeider med barn kunst og skapende virksomhet. Likevel er flere av kapitlene så allmenne og betydningsfulle at de kan være av verdi også for andre fagmiljøer. Enhver som er opptatt av materialene de arbeider med, og/eller det fysiske miljøet en omgir seg med, vil kunne ha interesse av boka. Dette uavhengig av om en underviser barn, unge eller voksne.

LES OGSÅ: Yrkesfaglærernes arbeidsdag under koronaen blir viktig del av ny bok

Derfor er denne omtalen konsentrert om noen få tema fra de kapitlene som kan ha mening for håndverkere og yrkesutøvere i de fleste kunstneriske og praktiske fag.

Materialene som påvirker

«Har du tenkt på hvordan dette (materialene i rommet der du er nå) påvirker deg kroppslig, emosjonelt og tankemessig?» (min parentes). Slik lyder det andre spørsmålet i forordet.

Vi er vant til å se på oss selv som aktører. Da kan vi opptre med en viss suverenitet og kan betrakte, vurdere og bearbeide det materialet vi har foran oss. Men Waterhouse sitt spørsmål antyder et motsatt perspektiv, nemlig materialets perspektiv. Hvordan blir det om vi betrakter materialene som aktive påvirkere av vår praksis?

Bokomtalen

* Er skrevet av pedagogisk rådgiver Hallvard Håstein.

* Boka : «I materialenes verden. Perspektiver og praksiser på barnehagenes kunstneriske virksomhet» 2. utgave, er skrevet av Ann-Hege Lorvik Waterhouse.

* Boka er gitt ut på Fagbokforlaget.

Eksempler på og kunnskap og refleksjoner om hva materialer gjør med oss, går igjen mange steder i boka. Materialer kan få oss til å tenke, føle, handle og skape.

Dialog med materialene

Når «Materialer vi former med, har egenskaper og kvaliteter som setter i gang ideer og tankeprosesser hos den som skaper», da blir det mulig å snakke om dialog mellom person og materialet. Et kjernepunkt for forfatterens dialogiske oppfatning av forholdet mellom mennesket og materialet, mener jeg å finne her: «Selve den skapende handling er mellomrommet mellom den som skaper, og materialet det skapes med».

Det som skjer i relasjonen mellom mennesker, omtaler Waterhouse som interaksjon. Mens hun med henvisning til den svenske sosiologen Taguchi også benytter ordet intraaktiv. Det betegner vårt forhold til både levende og fysiske omgivelser.

«Vi påvirkes i sterk grad av omgivelsene. Kanskje er det som ligger mer eller mindre åpent i dagen, skjult for oss fordi vi ikke er oppmerksomt til stede».

Slik går hun langt i å betrakte også materialene vi benytter som handlingssubjekt. – Det tenker jeg at av og til kan være et lærerikt perspektiv på egen virksomhet.

Tekstur

«Alt er tekstur», slik lyder overskriften til et av kapitlene. Her behandler hun det fenomenet at alt rundt oss har en overflate. Andre uttrykk for tilnærmet det samme er mønster, stofflighet og struktur. Dette kan vi erfare ved hudkontakt. Da tar vi i bruk vår taktile sans. En vil erfare at overflate kan ha en rekke ulike taktile kvaliteter. Dette belyses bredt og nyansert i boka.

LES OGSÅ: Kunnskap, dannelse og læreplaner

Legg merke til at forfatteren her benytter begrepet kvalitet ut fra ordets enkle betydning, nemlig et nøytralt begrep for egenskap. Det er noe annet enn den gjengse moderne bruken, der begrepet kvalitet reduseres til et honnørord for alt som kan være bra.

Ellers understreker Waterhouse at vi opplever/erfarer materialer både med hud og øyne.

«Tekstur oppleves både visuelt og taktilt og er uløselig knyttet til materialitet både i fysisk og fortolket forstand. Vår fortolkning av tekstur er forankret i våre kroppslige og kulturelle erfaringer med sosiale, historiske og materielle kontekster».

Gibson

Persepsjonspsykologen James J. Gibson (1904–1979) er berømt for sitt begrep affordance. Uttrykket angår hvordan omgivelsene kan stimulere og invitere mennesket til å handle. Det er naturlig at en bok som dette redegjør for og anvender hans teori. Men det skjemmer boka at forklaringen på begrepet gjentas flere steder (bl.a. s. 33, 81 og 98). At det skjer i andre utgave, gjør det ikke bedre.

Oppsummert

Dette er en original og tankevekkende bok som griper inn i hverdagserfaringene til enhver. Jeg oppfatter boka som et pedagogisk pionerverk. Det å lage en faglig bok om fornemmelsen og opplevelsen av materialer er ingen liten sak. Boka bærer preg av både praktisk og teoretisk arbeid over mange år.

Boka anbefales for alle som arbeider fysisk med redskaper og materialer.

Powered by Labrador CMS