Teizcali er en av Mexicos mange private undervisningsinstitusjoner som har tilbud til flere aldersgrupper. Skolen har både barnehage, barne- og ungdomsskole. Barnas egne interesser og behov står i sentrum for læringen. Foto: Marco Aguilar

Lærer 2-åringene engelsk

I Mexico er det stadig mer vanlig å ha engelsk i barnehagen.

– Det er viktig å bryte språkets barrierer i ung alder, mener Brenda Gil ved Centro de Educación Bilingüe (CEB) i Hermosillo nord i Mexico.

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr.4/2016

 

Private barnehager går i bresjen, mens de offentlige førskolene er i ferd med å ta etter.

Skolen føyer seg inn i den voksende rekken av tospråklig skoler i landet. Da de startet opp med førskolen for 30 år siden, var det kun to andre skoler i byen med et tospråklig fokus. I dag er det over 100.

 

 

Ideell alder å lære

Annetspråket er fortrinnsvis engelsk, selv om det finnes enkelte barnehager som underviser i fransk.

Anabel Hernández, leder i barne-hagen Susana Garciadiego i Mexico by forteller at det er blitt nødvendig for private barnehager å tilby engelsk.

– Foreldre foretrekker tospråklige barnehager, understreker hun.

Det mener hun er et gode for barna.

– Førskolen er et ideelt tidspunkt å lære et annet språk, fordi det blir en del av den naturlige språkutviklingen, sier Anabel.

 

Lærer også fransk

Engelsklærer ved skolen Teizcali i Oaxaca, i det sørlige Mexico, Eduardo Santos Martínez, mener også det er en fordel å lære et annet språk i barnehagealder.

– Erfaringene mine er at de da er bedre i engelsk når de blir eldre, sier han før han med gitaren i den ene hånda og en liten svart eske i den andre hilser på de yngste elevene ved skolen.

– Good morning! How are you today? spør han muntert mens toåringene gjentar i kor: Good morning!

Teizcali er barnehage så vel som barne- og ungdomsskole. Det er vanlig at spesielt private skoler har et komplett undervisningstilbud som omfatter alt fra barnehage til videregående skole. Teizcali startet i likhet med Centro de Educación Bilingüe som barnehage. Siden har de utvidet utdanningstilbudet til å gjelde hele grunnskolen.

– Det er atten år siden vi begynte, forteller språkkoordinator ved skolen, Daniela Martínez Cruz. De har hele tiden hatt et tospråklig fokus. Barnehagen har fransk en til to ganger i uka og engelsk daglig.

 

Sang er viktig

Tilbake i engelsktimen for skolens toåringer ved skolen Teizcali, synger Eduardo i vei på engelsk.

– Sang er essensielt når barn lærer språk. Når de synger, assosierer de det med noe morsomt, med en lek, og barna lærer mest når de leker, sier han.

«Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a cow, E-I-E-I-O».

-That’s right, like this one, fortsetter han og peker på tegningen av kua på veggen.

Opp av den svarte esken drar han øyne, hale og flekker som barna blir bedt om å feste på kua, mens de gjentar hva det heter. De synger videre om grisen, sauen og anda mens Eduardo finner masker av dyrene i kofferten sin.

– Hver gruppe har et prosjekt, og denne gruppen har gårdsdyr, forklarer Daniela.

Både i engelsktimene så vel som i de spansktalende timene, utforsker de det samme temaet.

– Slik er det lettere for dem å assosiere ordene og å lære at samme ting kan uttrykkes på flere måter, sier språkkoordinatoren.

 

Obligatorisk førskole

Engelskundervisningen er delt opp i alderstrinn. Det vanlige i meksikanske barnehager er å ha en eller to grupper for barn under tre år, mens barn fra 3–5 år begynner på første, andre og tredje året i førskolen. Mexico har hatt treårig obligatorisk førskole siden 2008.

– I barnehagen bruker vi ikke lære-bøker i engelsk. Det didaktiske materialet vårt lages av lærere og elever, sier språkkoordinatoren ved Teizcali.

En annen av skolens engelsklærere, Cristopher Alan García López forteller at lærerne forbereder materialet, mens elevene gjør det ferdig i timene. Lærerne lager for eksempel dyremasker som de sammen med barna limer på kuler av krepp. I løpet av året fylles veggene av tema barna har hatt.

– Det er viktig at de har det synlig hele tiden. Veggene er vårt viktigste didaktiske materiale, sier Daniela.

 

Ikke lærebøker

I barnehagen Susana Garciadiego benytter de heller ikke lærebøker.

– Vi har et nytt tema hver måned, og lager en guide til foreldrene med ord og uttrykk vi arbeider med, forklarer barne-hagens leder, Anabel.

For å lære ordene, benytter de plakater, cd-er, sanger, videoer og leker.

– I løpet av de 70 årene vi har eksistert som barnehage, har vi etter hvert fått et stort utvalg i materiale som vi kan bruke, sier Anabel.

Internett er også en nyttig hjelper. Men også Anabel legger vekt på hvor viktig det er at materialene som brukes er en del av det fysiske miljøet i barnehagen.

 

Bare engelsk i timene

Centro de Educación Bilingüe føyer seg inn i rekken av meksikanske barnehager som benytter skolebøker i engelskunder-visningen. Listen over lærerbøker i engelsk for førskolenivå omfatter blant annet; Learning Journeys, Science og I Can.

– Vi bruker Science, sier Adriana Sánchez, leder ved skolens førskole-avdeling. Bøkene har tema som familie, skole, dyr, yrker og mat. De har historier, sanger, rim, oppgaver og illustrasjoner om temaene.

– I løpet av førskolen tilegner elevene seg et rikt vokabular. De lærer å bruke 300–400 ord, sier Adriana.

Kollegaen hennes Brenda, sier skolen følger Californias standarder når det gjelder engelskundervisning.

– Jeg tror det er viktig å ha et språkprogram som følger strukturer i de ulike språkenes opprinnelsesland, påpeker Brenda.

Skolen har i tråd med dette et program de kaller English Only som betyr at lærerne bare snakker engelsk i engelsktimene.

– På den måten tar elevene til seg språket mer som et morsmål. De begynner etter hvert å tenke og å formulere seg på engelsk, fortsetter hun.

Ved Centro de Educación Bilingüe er halvparten av skoledagen på engelsk, og de arbeider spesielt med muntlig og skriftlig forståelse og uttale.

– Det er alfa og omega at timene er varierte og interaktive, påpeker Adriana.

De gjør derfor mange aktiviteter i tillegg til å lese historier og løse oppgaver. Både Adriana og Brenda mener lærerne har en nøkkelrolle for at et tospråklig program skal fungere blant førskolebarn.

 

Må ta engelsktester

Språkkoordinator Daniela ved Teizcali mener også lærernes rolle er viktig.

– Barnehagebarns konsentrasjon varer ikke lenge, og hvis ikke læreren fanger oppmerksomheten deres, er utbyttet av engelskundervisningen langt mindre, sier hun.

Lærerne må derfor ha engasjement og en personlighet som egner seg, samtidig som de må beherske engelsk, eller språk-et de underviser i meget bra.

Kravet til de som har engelsk for førskolebarn i Mexico, er vanligvis bachelor i engelsk, eller lærerutdanning med spesialisering i engelsk. Ved enkelte skoler kreves det også at de består engelsktester som Toefel og Cambridge. De må også ha en god uttale.

– Det er ofte et problem, fordi vi stadig møter lærere som kan engelsk på papiret, men som er dårlige til å snakke, sier Daniela.

 

Nytt engelskprogram

Nettopp manglende språkkunnskaper blant engelsklærere i Mexico har blitt pekt på av organisasjonen, Mexicanos Primero, som en stor utfordring og et hinder i forhold til å sette i verk det nasjonale engelskprogrammet som er vedtatt. Engelsk skal bli obligatorisk for alle mexicanske barnehager fra tredje året på førskolen. Det gjelder både private og offentlige barnehager.

Engelskundervisning ved offentlige førskoler er, med enkelte unntak, fortsatt på planleggingsstadiet, mens de private barnehagene har kommet mye lengre.

 

Powered by Labrador CMS