Positiv særbehandling til fordel for menn, kan bare gjøres i stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, som i barnehage og grunnskole. Foto: Fotolia.com

Når er det lov å særbehandle menn i barnehagen?

I noen tilfeller er det lov å behandle kjønn ulikt for å fremme likestilling. Her får du vite når.

Hovedregelen i likestillingsloven (lov 21 juni 2013 nr. 59) er at det er forbudt å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. I noen tilfeller vil det likevel være lov å behandle kjønn ulikt for å fremme likestilling. Dette kalles positiv særbehandling og vil kun være gyldig under visse vilkår.

Denne saken finner du også i Første steg nr.2/2017

 

Når gjelder særbehandlingen?

 

Positiv særbehandling til fordel for menn, kan bare gjøres i stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, som i barnehage og grunnskole. Målet er å fremme likestilling ved at menn påtar seg omsorgsoppgaver for barn. En økning av andelen menn i slike yrker vil også føre til et mindre kjønnssegregert arbeidsmarked.

 

Må være underrepresentert

Hva er vilkårene for positiv særbehandling av menn?

For det første må menn være underrepresentert i den aktuelle stillingen i barnehagen. Hvis barnehagen har flere avdelinger er det andelen mannlige tilsatte i den avdelingen arbeidsoppgavene skal utføres, som er avgjørende. For å avgjøre om et kjønn er underrepresentert brukes en 40-prosentregel. Dette betyr at det ene kjønnet som utgangspunkt må være representert med mindre enn 40 prosent. Videre må den mannlige søkeren være like godt, eller tilnærmet like godt kvalifisert som den kvinnelige søkeren. Det betyr at en barnehage ikke kan ansette en ufaglært mann til en stilling som krever utdanning, dersom det finnes kvinnelige søkere som har den aktuelle utdanningen. Hvis barnehagen derimot står i en situasjon med to like godt, eller tilnærmet like godt kvalifiserte søkere, kan barnehagen velge å ansette en mann med bakgrunn i reglene om positiv særbehandling.

Barnehager kan oppfordre menn til å søke på ledige stillinger. Likestillingsloven inneholder imidlertid ikke en plikt til å positivt forskjellsbehandle menn fordi de er underrepresentert på arbeidsplassen.

 

Søke etter bare menn?

Kan en barnehage søke etter bare menn hvis det foreligger en underrepresentasjon?

Svaret er nei. I en tidligere sak som Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert, hadde en kommune utlyst fire stillinger som aktivitører i barnehage forbeholdt gutter på ungdomsskolen. Bakgrunnen for stillingene var et prosjekt initiert av Fylkesmannen, der målet var å rekruttere flere menn til barnehagen og å styrke likestillingen i det pedagogiske arbeidet. Etter prosjektperiodens utløp ville det være mulig for både jenter og gutter å søke på eventuelle videre stillinger. Selv om formålet med prosjektet var å fremme likestilling, kom ombudet til at utlysningen var i strid med likestillingsloven. Det ble vist til at vilkåret om at den mannlige søkeren må vurderes som tilnærmet like godt kvalifisert for å foretrekkes til en stilling, ikke var oppfylt fordi kvinnelige søkere var avskåret for å søke. Kommunen kunne fremme likestilling i tråd med loven gjennom mindre inngripende tiltak, som å oppfordre gutter til å søke stillingene, innkalle til intervju og ansette gutter ved tilnærmet like kvalifikasjoner.

En barnehage kan altså ikke bare søke etter menn selv om det foreligger en underrepresentasjon.

 

  • Anette Moldrem, juridisk rådgiver i Utdanningsforbundet 

 

 

Powered by Labrador CMS