– Det er viktig å tenke at styring og forandring ikke bare er noe negativt, sier professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen. Han la frem en oversikt over hvordan fremtidens styrerrolle kan bli på styrerkonferansen i regi av Utdanningsforbundet. Foto: Line Fredheim Storvik

8 kjennetegn ved fremtidens barnehagestyrer

Barnehagestyrerne vil i fremtiden få nye oppgaver og krav. Fagutvikler, nettverksbygger og politisk aktivist er tre av åtte kjennetegn på den nye rollen.

–Styrerrollen er i ferd med å omformes til en ny rolle. Å være barnehageleder vil bety å være både leder for egen barnehage og del av et større system, sier professor Kjetil Børhaug ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han deltok nylig på en konferanse for nesten 500 barnehagelærere i Trondheim i regi av Utdanningsforbundet. Den nye styreren vil trolig ikke bare ha ansvar for å lede og organisere barnehagen, men også å være en nettverksbygger utad, en politisk aktivist, en som leder endringer og møter konkurranse. Det kan også bli krav til at styrere skal ha mastergrad.

Kjennetegn på den nye styrerollen

1. Lede et profesjonsfellesskap med et flertall av barnehagelærere. Delta i intern og ekstern faglig utvikling.

2. Organisering som ledelse: Hvordan skal mellomlederne mellom styrer og avdelingene organiseres og er behov for spesialisering?

3. Nettverksdeltaker: må forholde seg til barnevern, skole, eiere og andre instanser i oppvekstfeltet.

4. IKT-leder: vil bli et trykk på digitalisering også i barnehagen.

5. Endringsleder: å lede lokale endringer.

6. Politiske aktivister: må forholde seg til politiske prosesser lokalt og nasjonalt.

7. Konkurranseleder: Hva gjør du som styrer når du møter konkurranse?

8. Ulike eiere fører til ulike lederroller. Eks: En styrer kan få en administrasjonsleder og utviklingsleder under seg, eller over seg.

Kilde: Professor Kjetil Børhaug ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

 

Jobbe med utvikling

 

–Styrerollene vil bli mer og mer forskjellig avhengig av hvor du jobber, sier Kjetil Børhaug. Han leder også ekspertutvalget som har sett på hvordan barnehagelærerollen skal utvikles. Rapporten om barnehagelærerollen legges frem 05. desember.

Styrerne vil i fremtiden i større grad lede et profesjonsfellesskap enn i dag, siden barnehagelærerne vil være i flertall etter at ny pedagognorm er bestemt. Det betyr, ifølge professoren, at styrerne vil jobbe mer med intern faglig utvikling, men også å dele kunnskapen eksternt til andre barnehager.

Ifølge den nye pedagognormen skal 43 prosent av de ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Og på sikt ønsker regjeringen å øke den ytterligere, slik at barnehagelærerne blir i flertall.

–Det er stadig flere som mener noe om barnehagen, det kommer nye programmer og vil bli et trykk på styrerne om å vurdere dem, påpeker professoren.

 

Endringsledelse

 

Fremtidens styrer må se på organisering som ledelse, som hvordan lederne mellom styrer og avdelingene skal fungere, og om det er behov for spesialisering. Styreren vil også bli en IKT-leder som må avgjøre blant annet IKT-løsninger når trykket om digitalisering i barnehagen kommer. Hun vil også være en endringsleder, som leder endringer i barnehagen.

–Det er viktig å tenke at styring og forandring ikke bare er noe negativt, sier professoren. Fremtidens styrer vil også måtte forholde seg til politiske prosesser i større grad enn før.

–De blir politiske aktivister, som må balansere mellom ansvaret for barn og de demokratiske prosessene. Politikk og fag vil alltid bryte inn i hverandre, sier Børhaug. Å være en konkurranseleder som må forholde seg til konkurransen mellom barnehagene vil også bli viktigere for styreren fremover.

 

Flere med mastergrad

 

 

Styrerrollen vil også bli ulik avhengig av hvilket eiersystem den er en del av.

–Store organisasjoner trenger ikke bare være negativt. Den kan også bidra til å løfte barnehagen og få til mye, mener Børhaug. Professoren tror også styreren etter hvert vil ha mastergrad, og at styrerutdanningen kan bli endret.

–Teori er ikke bare til for å hjelpe deg i praksis, men også for å begrunne og sette ord på det du driver med. Det vil en master gi, og derfor er den viktig, mener professoren.

 

Omsorgsledelse

 

–Uansett eierform og ledelsesstruktur er medarbeiderledelse sentral, sier Marit Bøe, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Styreren har betydning som faglig leder både for å støtte de pedagogiske lederne i alt fra vanskelige samtaler og faglige valg til spontan veiledning i hverdagen.

–Et særtrekk i barnehageledelse er omsorg, som består av humor, småsnakke og å lytte, sa førsteamanuensis Karin Hognestad fra USN på konferansen. Hun har undersøkt styrerens rolle for den pedagogiske lederen sammen med Bøe.

 

Krever en styrer per barnehage

 

–En kampsak for oss er en styrer i hver barnehage, sa nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet på styrerkonferansen. De siste 10 årene er det, ifølge Utdanningsforbundet, blitt 725 færre styrere i norske barnehager, samtidig som antallet ansatte har økt.

–Styreren er nøkkelen til å følge opp den pedagogiske utviklingen i barnehagen og må være utdannet barnehagelærer. En styrer som ikke er daglig til stede gir en dårligere barnehage, mener Valås. Hun påpeker at det ikke bare er barna som formes i barnehagen, men også de ansatte.

Powered by Labrador CMS