Barnehageansatte som krenker barn

Bare ett av tilsynene gjaldt brudd på loven om at barn skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, og ingen av tilsynene ser ut til å gjelde ansatte som krenker barn, viser tall fra statsforvalterne fra 2018 til 2020.

Norske kommuner brøt loven i 170 tilsyn på barnehageområdet

Norske kommuner brøt loven i 170 av tilsynene statsforvalterne hadde på barnehageområdet de siste tre årene.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalterne i Norge gjennomførte 184 tilsyn med barnehager fra 2018 til 2020, viser siste tall fra Utdanningsdirektoratet. Tallene for 2021 er ikke klare når Første steg går i trykken. I 170 av tilsynene brøt kommunene loven. Det utgjør 92 prosent av tilsynene.

Bare ett av tilsynene gjaldt brudd på loven om at barn skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø. Ingen av tilsynene ser ut til å gjelde ansatte som krenker barn.

I vår store temasak om barnehageansatte som krenker barn kommer det frem at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn. Vi har også snakket med pedagogiske ledere som kan fortelle at barn fikk kjeft for å ha tisset i buksa i barnehagen.

Kun ETT tilsyn om barnehagemiljø

Hva som er årsaken til at det kun er ett tilsyn som gjelder barnehagebarnas oppvekstmiljø, synes seniorrådgiver Ronny Alver Gursli i Utdanningsdirektoratet det er vanskelig å spekulere i.

Foreldre som opplever at barna blir krenket i barnehagen, må klage til kommunen og ikke statsforvalterne, forklarer seniorrådgiver Ronny Alver Gursli i Utdanningsdirektoratet.

– Statsforvalterne gjør en risikovurdering på tema, hvor de skal kjøre tilsyn og hvor store tilsynene skal være. Det kan være at det er andre ting som er mer alvorlig, sier Grusli. Han jobber i avdeling for tilsyn. Han tror en årsak til at det ikke er noen tilsyn som gjelder brudd på den nye og skjerpede aktivitetsplikten i barnehagen, kan være at dette er helt nye bestemmelser i loven.

– Det er naturlig at kommunene får en viss tid til å innarbeide det før statsforvalterne kommer for å kontrollere, forklarer Gursli. Utdanningsdirektoratet har det faglige ansvaret for tilsynene statsforvalterne gjør. Statsforvalterne gjør tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet og ikke direkte med barnehagene, bortsett fra i særskilte tilfeller. Det var to slike tilfeller i 2019. Det ene gjaldt rett til et trygt og godt barnehagemiljø, og det andre var et økonomisk tilsyn.

LES OGSÅ: Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 år.

Tilsyn barnehage

ÅrAntallUten brudd
2020611
2019652
20185811

Tabellforklaring: Tabellen viser statsforvalternes tilsyn med barnehager. Uten brudd vil si at statsforvalterne ikke har funnet brudd på det de har kontrollert.

Må klage til kommunen

Flest tilsyn de siste tre årene gjelder barnas rett til spesialpedagogisk hjelp.

Fra 2022 vil statsforvalterne føre felles nasjonalt tilsyn med om kommunene har internkontroll, for å sikre at de følger regelverket om skolemiljø. Den nye internkontrollbestemmelsen i kommuneloven vil også gjelde for barnehagen etter hvert.

– Vi vil vurdere om vi skal inkludere barnehageområdet i et felles nasjonalt tilsyn, siden det nå også er regler om barnehagemiljø i barnehageloven, sier Gursli. Foreldre som opplever at barna blir krenket i barnehagen, må klage til kommunen og ikke statsforvalterne, slik elever som blir krenket av lærerere, kan gjøre gjennom paragraf 9A i opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet har laget en egen kompetansepakke som barnehagene kan bruke for å få mer kunnskap om regelverket rundt et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

LES OGSÅ: – Vi utdanner uskikkede barnehagelærere, sier institusjonsansvarlig Kari Kildahl for skikkethetsvurdering ved OsloMet.

Egenkontroll

Forvaltningsrevisjonsregisteret har registrert to saker de siste 16 årene som har sjekket barnehagebarnas psykososiale miljø. Det er Bærum kommune i 2013 og Skjervøy kommune i 2019.

Det er registrert to saker de siste 16 årene som har sjekket barnehagebarnas psykososiale miljø i forvaltningsrevisjonsregisteret, sier seniorrådgiver Renate Borgmo i Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

I Bærum klagde foreldrene på maten og de fysiske lokalene. I Skjervøy kommune ble det konstatert to avvik: En styrer hadde ikke kjennskap til barne- hagelovens kapittel om barn og foreldres medvirkning, og det manglet rutiner for å sikre at barn ikke blir utsatt for krenkelser i barnehagen, men revisor mente at det barnehagene gjorde for å gjøre noe med det, var bra.

Registeret er et samarbeid mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norges kommunerevisorforbund (NKRF), og er en del av kommunenes egenkontroll.

– Registeret er basert på at kommunenes revisjon eller kontrollutvalgssekretariatene sender inn revisjonsrapporter. Ikke alle sender inn, så det gir ikke et komplett bilde over dagen situasjon, sier seniorrådgiver Renate Borgmo i NKRF. Hun sier de nå jobber med et prosjekt med mål om å få flere kommuner til å sende inn revisjonsrapporter.

– Da får vi et bedre bilde av situasjonen i kommunene, sier Borgmo.

LES OGSÅ: Barns medvirkning er nøkkelen til at barna har det trygt og godt i barnehagen, sier jurist

Tema for tilsyn på barnehageområdet

Tema201820192020
Spesialpedagogisk hjelp2415
Individuell tilrettelegging*1411
Veiledning og tilsyn332510
Godkjenning av barnehager1053
Dispensasjon grunnbemanning**6
Individuell tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp**6
Politiattest**3
Pedagognormen49*
Meldeplikt til barnevernet (+ opplæring)*3*
Diverse bestemmelser i barnehageloven*3*
Godt og trygt barnehagemiljø*1*
Økonomisk tilsyn*1*
Opplysningsplikt til barnevernstjenesten2**
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne3**
Totalt546452

Tabellforklaring: Statsforvalterne fører tilsyn med ulike tema hvert år. Det kan også være flere tema i ett og samme tilsyn. Derfor er tallene i denne tabellen og tabellen over ulike. Kilde: udir.no

Powered by Labrador CMS