Mette Nord

Reagerer på forskjellsbehandling av skoleansatte:
– Alle må ha samme vern i loven

– For oss er det selvsagt at alle ansatte i skolen skal likebehandles og være omfattet av samme vern, sier Mette Nord, leder Fagforbundet.

Publisert

– Alle ansatte på en arbeidsplass må være beskytta av det samme lovverket. Om loven praktiseres ulikt i dag så må det strammes inn, sier Mette Nord.  I en sak fra Oslo tingrett i 2020 ble nemlig en elev frifunnet for trusler mot to miljøarbeidere, nettopp fordi de var miljøarbeidere og ikke lærere.

Hun er leder for Fagforbundet. Forbundet organiserer medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker, deriblant fagarbeidere i barnehager og skoler, som barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og miljøarbeidere. 

Men denne uken kunne Utdanningsnytt fortelle at disse skoleansatte ikke nødvendigvis har det samme vernet i straffeloven som lærerne.  To paragrafer i loven (se faktaboksene) gir nemlig "personer som jobber med opplæring" et særskilt vern mot vold og trusler. 

Straffeloven paragraf 265

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe. 

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås  

a) helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp, 

b) personer som forestås allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge og 

c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole. 

Den som hindrer yrkesutøvelsen til en person som nevnt i annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. 

Med bot straffes den som ved skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk eller atferd forulemper en person som nevnt i annet ledd under dennes yrkesutøvelse. 

Men tingrettene tolker lovteksten ulikt.  Miljøarbeidere i skolen jobber primært med elevgrupper som trenger ekstra tilrettelegging eller oppfølging i skoletimene for å frigjøre læreren, for eksempel elever med utagerende atferd eller med særskilt behov.

Straffeloven paragraf 286

Den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. 

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås 

(…)

c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole. 

 – Det er en utfordring at mange skoleansatte er såpass usikre på hva lovverket kan gjøre for egen og andres trygghet når det oppstår situasjoner med elever, men også at de står såpass alene i ettertid. Mange blir usikre og risikerer å bli skadet fordi de ikke tør å gripe inn mot utagerende elever, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

 – Vi er kjent med at mange saker ikke blir anmeldt eller kommer opp i retten fordi flere av sakene involverer barn med ulike utfordringer og diagnoser.

Mellom flere stoler

Det finnes ikke et sentralt register over hvor mange saker fra skolene som anmeldes, ifølge Utdanningsdirektoratet. Men i en undersøkelse gjort av STAMI sier 16 prosent av skoleassistentene at de har vært utsatt for vold eller trusler. 

Tidligere i år gjennomførte også Fagforbundet en undersøkelse blant sine medlemmer. 8 av 10 av dem som er ansatt i oppvekstsektoren, sa at de er blitt utsatt for vold på arbeidsplassen. 

 – Medlemmer hos oss opplever å falle mellom flere stoler når de ikke får voldsoffererstatning fordi saker ikke anmeldes, men også at de ikke får yrkesskadedekning fordi situasjonene er vanlig for arbeidet. Det trengs en gjennomgang av sikkerhetsnettet og ansvarsfordelinga ved slike situasjoner for å sikre tryggheten til ansatte, sier Mette Nord. 

Fagforbundets leder mener at arbeidsgiver må være tydeligere til stede for sine ansatte etter slike hendelser, både i arbeidshverdagen og i ettertiden, for å sikre at det blir håndtert riktig. Og, sier hun, rollen til de som er ansatt som assistenter eller miljøarbeidere i skolen bør være tydeligere. 

– Kun halvparten av våre medlemmer i skolen opplever at deres rolle er tydelig definert og de forteller at det ikke er utarbeidet planer for hvordan deres kompetanse kan brukes best mulig. Det ligger et stort potensial i å anerkjenne, bruke og utvikle kompetansen til mange yrkesgrupper i skolen, sier Mette Nord. 

Powered by Labrador CMS