May Britt Drugli

– Atferdsvansker må følges opp i barnehagen

– Barn som utviser alvorlige atferdsvansker i tidlig alder, er i risiko for å ha atferdsvansker opp gjennom oppveksten og inn i tenårene, sier forsker May Britt Drugli.

Publisert Sist oppdatert

De siste tre årene er det i Osloskolene rapportert inn 11 639 avvik på vold og trusler mot ansatte i skolen. I samme periode har det kommet inn 473 avvik i barnehagene i Oslo.

Når en snakker om vold og trusler fra elever i skolen, blir det påpekt at det er mest utagering og meldte avvik i småskolen.

– Det er ikke sånn at de begynner å slå når de begynner på skolen. En bør sørge for at barn som trenger det, får oppfølging før de begynner på skolen. Derfor er det viktig at en melder avvik også i barnehagen, sier leder av Utdanningsforbundet Oslo, Marianne Lange Krogh.

Tidlig innsats

– Hvilke erfaringer har en med å sette inn tidlig innsats hos barnehagebarn som er utagerende?

– Det er gode erfaringer med å iverksette tidlige og systematiske tiltak for barn med atferdsvansker, sier professor May Britt Drugli.

Drugli er forsker ved NTNU og tok sin doktorgrad på atferdsvansker hos barn. Hun har forsket innen feltet i flere år og er blant annet tilknyttet prosjektene Trygg før 3 og Liten og ny. Barn med alvorlige atferdsvansker i tidlig alder har en risiko for å ha atferdsvansker opp gjennom oppveksten.

– Tidlig innsats forebygger en slik utvikling, blant annet ved at barnet inngår i gode relasjoner der hun/han blir møtt med empati og får støtte på å regulere følelser og atferd og utvikle sosiale ferdigheter. Dette er svært viktig for det enkelte barn, familien og samfunnet. 

Hun påpeker at tidlig innsats må omfatte evidensbaserte tiltak, slik at man kan være sikker på at barna får hjelp som virker. Dersom atferdsvanskene er barnets uttrykk for en vanskelig omsorgssituasjon, vil også barnevernstjenesten være sentral i tiltaksarbeidet, sier forskeren.

Biter og slår ansatte

Barnehager melder i liten grad avvik når barnehagebarn biter eller slår de ansatte. Når barn går på skole, meldes slike avvik i langt større grad.

– Dersom barnet utviser atferdsvansker i barnehagen, trengs det tiltak i denne settingen. Da er det ikke nødvendigvis nok med tiltak rettet mot foreldre-barn-samspillet. I Norge viser for eksempel barnehageprogrammet De utrolige årene bedre relasjoner mellom ansatte og barn, og et lavere nivå av atferdsvansker for barn som har et høyt nivå ved oppstart, sier Drugli.

Hun viser til at forskningsoppsummeringer viser at i barnehagealder er det særlig foreldreveiledningstiltak som har god effekt, også på lang sikt.

– I Norge er det for eksempel funnet at tiltak som Parent Management Training – Oregon (PMTO) og De utrolige årene har gode resultater når barn har tidlige og alvorlige atferdsvansker.

Atferdsvansker har komplekse årsaksforklaringer, og det er som oftest er et gjensidig samspill mellom kjennetegn ved barnet, for eksempel temperament og barnets miljø, for eksempel foreldrefunksjoner eller kjennetegn ved barnehagen som over tid forklarer hvorfor et barn utvikler alvorlige atferdsvansker.

Foreldresamarbeid

– Fordi atferdsvansker skyldes et samspill av flere risikofaktorer, bør tiltakene gjenspeile dette. Først å rette seg mot foreldre-barn-samspillet, som er grunnleggende for hvordan små barn fungerer. Deretter samspillet mellom ansatte og barn i barnehagen, barnets sosiale ferdigheter og samspill med andre barn.

Barn som utviser alvorlige atferdsvansker i tidlig alder, er i risiko for å ha atferdsvansker opp gjennom oppveksten og inn i tenårene.

 – Hvor viktig er det med kompetanse på ulike typer adferd for å møte dette?

– Det er svært viktig med god kompetanse når det gjelder å møte utfordrende atferd. I verste fall kan ansatte i barnehagen bidra til å forsterke barnets vansker ved for eksempel selv å inngå i et tvingende samspill med barnet der atferdsvanskene øker. Også dersom mobbing i barnehagen ikke blir oppdaget eller jobbet godt med, kan dette bidra til å utvikle eller opprettholde atferdsvansker.

En masteroppgave ved RKBU Midt Norge viste at barnehageansatte i en kommune i liten grad benyttet systematiske tiltak for å møte barns utagerende atferd og at de heller ikke opplevde å få særlig støtte for eksempel av PPT.

– Dette var en liten, kvalitativ studie – men kan indikere at det er behov for økt kompetanse i enkelte barnehager.

 Forutsigbart

 De siste tre år er det i Osloskolene rapportert inn 11 639 avvik på vold og trusler mot ansatte i skolen. I samme periode er det kommet inn 473 avvik i barnehagene i Oslo. Vi vet fra tidligere at det er de yngste barna som er mest voldelig.

– Hva kan en gjøre i barnehager for å fange opp barn som er voldelig?

– Ansatte i barnehage trenger god kompetanse om atferdsvansker hos barn og hva som er virksomme tiltak. Det må hele tiden jobbe med å forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn gjennom gode og forutsigbare rutiner, gode relasjoner, støtte til barns følelser og sosiale samspill med andre barn, pluss stimulering og læring.

Drugli mener at det som er viktigere, er hvordan atferden møtes og hvilken kompetanse de ansatte har når det gjelder å støtte barn med alvorlige vansker. Her vil det trengs et samarbeid mellom aktører som kan følge opp familien, sånn som barnevernstjenesten eller foreldreveiledningstiltak og barnehagen, for eksempel PPT.

– Hvis et barn har alvorlig utagerende atferd, vil det som oftest også være nødvendig med et samarbeid med BUP.  Ved alvorlige vansker må det tenkes både forebygging av videre skjevutvikling og behandling av nåværende vansker, sier forsker May Britt Drugli.

 

 

Powered by Labrador CMS