Vold og trusler mot barnehageansatte meldes sjelden: 
– Kan virke som de ansatte blir vant med at ting skjer

– Det er helt uforståelig at det er null avviksmeldinger i barnehager i enkelte bydeler i Oslo. Da gjør ikke de ansatte jobben sin, sier leder i UDF Oslo.

Publisert Sist oppdatert

De siste tre år er det i Osloskolene rapportert inn 11 639 avvik på vold og trusler mot ansatte i skolen. I samme periode har det kommet inn 473 avvik i barnehagene i Oslo.

Det mener tillitsvalgte vitner om for dårlige rutiner og mørketall. 

– Vi har gått ut og sagt at avvik i barnehage skal meldes. For eksempel blir du bitt av et barn på jobb, så skal det meldes som et avvik, sier Marianne Lange Krogh, leder av Utdanningsforbundet Oslo.

Bitt og slag

Utdanningsnytt har spurt alle de 15 bydelene i Oslo om innsyn i meldinger på vold og trusler mot ansatte i barnehagene de siste tre år.

I Oslo er det den enkelte bydel som har ansvaret for barnehagene. De siste tre år hadde bydel Alna 233 avvik, mens Vestre Aker og Ullern har null avvik registrert. 

Marianne Lange Krogh

Utdanningsforbundet har gitt tillitsvalgte i barnehage informasjon om hva som skal meldes som avvik. Marianne Lange Krogh tror det lave tallet på avviksmeldinger kan vitne om at det snakkes lite om dette. 

– Det kan dessverre være sånn at det er en kultur for ikke å melde avvik på så små barn fordi man vil ta hensyn til barnet og ikke tenker at det er selve hendelsen det meldes avvik på. Da mister en viktig dokumentasjon på hva som skjer i barnehagen. Det er nok stor forskjell på hvor mye det snakkes om det å melde og om det finnes tid og rom til å melde avvik, sier Krogh.

Enkelte bydeler i Oslo har fått en egen app der de kan melde avvik.

– Når du jobber i en barnehage er det så mye som skjer at det å sette seg ned for å melde avvik ofte må gjøres utenom arbeidstid. Hvis avvik da må meldes via avdelingens mobiltelefon er det ikke sikkert at det blir gjort. Det må også være en bevissthet og opplæring om at det skal meldes i de enkelte barnehager, sier Krogh. 

Avvik i barnehager i Oslo

Vestre Aker 0

Ullern 0

Bjerke 2

Østensjø 64

Gamle Oslo 10

St.Hanshaugen 32

Sagene 31

Frogner 3

Grünerløkka 18

Grorud 4

Nordre Aker 8

Søndre Nordstrand 55

Nordstrand 8

Stovner 5

Alna 233

Én barnehage – 165 avvik

Av de 15 bydelene i Oslo er det Alna som har meldt flest avvik de siste tre år med totalt 233 avvik. Da er det en barnehage alene som står for 165 av meldingene.

– Det vitner om at de der har en kultur for å melde avvik, sånn at en får synliggjort for arbeidsgiver hva som skjer ute i barnehagene. Sånn bør det være overalt. Det virker som det mange steder er nesten fraværende at det skal meldes avvik på for eksempel bitt og slag, sier Marianne Lange Krogh.  

Når en snakker om vold og trusler fra elever i skolen blir det påpekt at det er mest utagering og meldte avvik i småskolen.

– Det er ikke sånn at de begynner å slå når de begynner på skolen. En bør sørge for barn som trenger det får oppfølging før de begynner på skolen. Derfor er det viktig at en melder avvik også i barnehage. Det er også sjelden en melder avvik på bemanning i barnehage. Hvordan skal en da få vist frem at innholdet i barnehagen blir pedagogisk uforsvarlig? spør leder av UDF Oslo.

Truende foreldre

I en bydel i Oslo har de fem avvik, der er alle avvikene på truende foreldre.

– De ansatte i barnehagen er ofte i kontakt med de foresatte. Det er merkelig at ikke flere melder fra om slike hendelser også. Dessverre kan det virke som de ansatte blir vant med at ting skjer og ikke selv tenker på at de skal melde fra. Dette er noe arbeidsgiver må ta tak i. Vi må ha mer kunnskap om hva som skjer i barnehagene for å kunne gjøre arbeidssituasjonen bedre, sier Marianne Lange Krogh.

Bydel Østensjø har i flere år hatt fokus på å melde avvik også når de mottar trusler fra foreldre. I denne bydelen er det meldt 64 avvik de siste tre år. 

Men hovedverneombud i bydelen, Gry Aasland, tror det også her er en underrapportering. 

– Jeg ser jo hva som rapporteres i andre bransjer, sånn som helse. I barnehager er det veldig få meldinger som går på at foreldre er truende og sinte mot ansatte. Der tror jeg det er langt flere tilfeller, sier Aasland.

– For få meldinger

Aasland sier hun vet at mange ansatte synes selve meldesystemet er for tungvint. 

– Noen vet ikke hvordan de skal melde avvik, de har ikke fått opplæring. I vår bydel er det bra, men enkelte steder er det ikke en kultur for å melde avvik. 

Hun håper den nye appen vil gjøre at flere melder ifra. Aasland forteller også at meldekulturen i barnehagene er ulik.

– Enkelte ansatte kan bli møtt med at «det der skulle du ikke ha meldt». Ansatte må få bedre opplæring i både hva som skal meldes og hvordan de skal melde avvik. Selv om det er et barn som har forvoldt skaden skal det meldes, sier Aasland og understreker samtidig at bagateller må håndteres i barnehagen og eventuelt med nærmeste leder. 

Aasland forteller samtidig at det har blitt stadig flere hendelser der barn faktisk skader ansatte. 

– Det er flere barn som krever mer. Jeg vil anslå at de siste fem årene har det blitt flere hendelser der barn skader ansatte i barnehagen. Det er viktig at vi synliggjør dette slik at vi får ressurser til å hjelpe barna og bistå ansatte som står i slike situasjoner, sier hun. 

Aasland minner om at alle skader ansatte får må meldes inn til Oslo forsikring og NAV slik at de blir registrert.

– Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at det er trygt på jobb, men de ansatte må melde avvik på vold og trusler skal en få de ressursene og den oppfølgingen en trenger, sier hovedverneombud Gry Aasland.

 Avvikssystem

 Utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden i Oslo har fått forelagt tallene på avvik fra barnehagene i Oslo.

– De ansatte i barnehagene gjør en uvurderlig viktig jobb for våre minste. Vi vet at det kan oppstå krevende situasjoner når man jobber med små barn, og det er viktig at vi har gode systemer for å sikre at barnehagene har et godt og trygt miljø for både barn og voksne, sier Midtgarden.

Julie Remen Midtgarden (H).

–  Har byrådene noen tanker om den store forskjellen i tallene mellom avviksmeldinger i skolen og i barnehagen?

– Det er stor forskjell på barnas alder og utvikling i barnehagen og på skolen, derfor er det vanskelig å sammenligne disse tallene. Det er nok flere grunner til at dette vurderes og behandles ulikt. Samtidig må vi ha på plass alle de nødvendige systemene for å registrere avvik, og sørge for at de er godt kjent blant de ansatte i barnehagene.

–  Flere bydeler har få avviksmeldinger. Ullern og Vestre Aker har null. Hvorfor er det så store sprik i tallene?

– Kommunen har et felles avvikssystem som også brukes også i barnehagene. Dette jobber bydelene med å implementere, og det er ulikt hvor langt de har kommet med å gjøre systemet kjent blant sine ansatte. Man jobber nå med å gjøre systemet mer brukervennlig, slik at vi får et realistisk bilde av omfanget og kan vurdere tiltak deretter.

– Vil det være aktuelt å sette inn høyere bemanning eller bemanning med en spesiell kompetanse for å fange opp barn som trenger tettere oppfølging på dette området?

– Mange av avvikene er knyttet til barn med rett på spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging, og det blir satt av ekstra ressurser til disse.

 – I noen bydeler meldes trusler fra foreldre, i andre meldes dette i liten grad. Er dette et tema som har vært diskutert og i hvilket omfang?

– Jeg er kjent med at det kan skje at ansatte trues av foreldre, og det tar vi på alvor. Det er viktig at disse situasjonene meldes inn som avvik slik at bydelen og kommunen får en bedre oversikt, sier Julie Remen Midtgarden.

 

Powered by Labrador CMS