29 voldshendelser i Oslo-skolen ble politianmeldt i 2022

Flere tusen hendelser med vold og trusler mot ansatte ble meldt inn i Oslo fjor. Men bare en brøkdel blir politianmeldt.

Publisert Sist oppdatert

Nylig la Oslo kommune frem en oversikt som viste at det i fjor var 4964 meldte avvik på vold og trusler mot ansatte i skolene.

Av disse ble 536 kategorisert som svært alvorlige. Men kun 29 hendelser ble politianmeldt fra kommunen side.

– Det er vanskelig for meg å vurdere hva som vil være riktig nivå på antall anmeldelser. Straffbare forhold skal selvsagt anmeldes, men ved mindre alvorlige forhold skal skolen gjøre en vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Vi har rutiner for hvordan skolene skal håndtere akutte og alvorlige hendelser, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

– Er det bestemt fra øverste hold hvilke hendelser som skal politianmeldes?

– Utdanningsetaten har utarbeidet rutiner for dette, men ved mindre alvorlige forhold gjøres det vurderinger fra sak til sak. Etaten holder i tillegg på å utarbeide en ny handlingsplan for hvordan vi skal håndtere vold og trusler mot ansatte i skolen. I den forbindelse vil de også gjøre en gjennomgang av om vi bør ha klare retningslinjer for hva som skal anmeldes til politiet.

Under lavalder

Utdanningsnytt har fått en oversikt over anmeldte forhold ved skolen i Oslo de siste tre år.

Sakene dreier seg om trusler med kniv, slag med gjenstander, skriftlige trusler og drapstrusler. Oversikten inneholder til sammen 87 forhold, av disse stammer 21 fra videregående skole.

I både 2021 og 2022 ble 29 hendelser politianmeldt.

I 2021 gjaldt to av anmeldelsene hendelser i videregående skole. 10 var hendelser ved spesialskoler og 17 ved grunnskoler.

– Mange av elevene som blir anmeldt, vil være under kriminell lavalder. Hva ønsker en å oppnå ved å politianmelde?

– Det er viktig for å sikre god oppfølging både av offer og voldsutøver. En anmeldelse vil også sikre voldsofferet i en eventuell erstatningssak. Om voldsutøveren er under den kriminelle lavalderen, vil det være viktig at hen får den oppfølgingen hen trenger av for eksempel barnevernet, sier byråden.

Egen ressursgruppe

Totalt kom det altså inn 4964 avviksmeldinger på vold og trusler mot ansatte i ved skolene i Oslo. Det er en oppgang fra året før, men ser en tilbake til tiden før koronaepidemien, er tallene omtrent uendret.

Oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Noen av de ansatte blir utsatt for gjentatte hendelser. I alt var det 1654 ansatte som meldte inn avviksmeldinger på vold og trusler i 2022. Av disse er det 72 ansatte som var utsatt for 11 eller flere hendelser i fjor.

– Får disse ansatte ekstra oppfølging?

– Ansatte som har opplevd mobbing, vold og trusler, skal ivaretas og ikke oppleve at de står alene. Utdanningsetaten og bedriftshelsetjenesten kan bistå skolene med både rådgivning og håndtering etter konkrete hendelser. Etaten har også en ressursgruppe som kan hjelpe til med å håndtere særlig alvorlige saker hvis skolen selv ikke har myndighet eller kompetanse til å håndtere saken, sier Eidsvoll.

Tiltak for elever

– Dere skriver at dere yter «særlig veiledning til skoler med mange hendelser». Hva består denne veiledningen i. og hvor mange skoler er det snakk om?

– Det varierer ut fra hvilke hendelser som har funnet sted. Utdanningsetaten har som nevnt en ressursgruppe bestående av personell med ulik kompetanse som kan bistå. Organiseringen av denne ressursgruppen evalueres nå i forbindelse med handlingsplanen, slik at denne skal fungere best mulig.

– Det står at det ofte er to til tre elever ved hver skole som står bak mange av avvikene. Har dere en plan for hvordan disse elevene skal følges opp?

– Disse elevene sliter ofte med sammensatte problemer. Ofte er det flere instanser inne, sånn som barnevern og helsestasjon. Den nye handlingsplanen omfatter også særlige tiltak for disse elevene.

– De fleste avvikene som meldes inn, gjelder assistenter. Hvordan skal dere få ned den andelen?

– Vi jobber med å sikre at alle ansatte i skolen skal ha kunnskap og kompetanse om forebygging og håndtering av vold og trusler. Det er veldig viktig å få med alle ansatte for å sikre en trygg arbeidsplass for alle. Denne diskusjonen er vi meget opptatt av og ønsker å kunne gi alle et trygt arbeidsmiljø. Vi jobber også med å innføre fysiske kurs for alle ansatte i Osloskolen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS