UDFs leder: Situasjonen med vold i skolen kan ikke fortsette

– Historiene som kommer frem i media er alvorlig. Alle parter må sette seg ned for å diskutere hva som må gjøres. Dette kan ikke fortsette, sier Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år utsettes tusenvis av lærere for vold og trusler på jobb. En kartlegging Utdanningsnytt gjorde i Norges 20 største kommuner i vår, viste at det var meldt inn over 20.000 avviksmeldinger om vold og trusler i 2022. 

I straffeloven har lærere et særskilt vern mot vold og trusler (Se faktaboksene nederst i saken). Likevel er det få saker som kommer for retten. Hvor mange som anmeldes, finnes det heller ingen samlet oversikt over.  

Det synes Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er merkelig. 

– Ville ønsket en oversikt

– Det er vanskelig å si om det er for få saker som kommer for retten, men hadde jeg vært kunnskapsminister, ville jeg ønsket å ha en oversikt over hvor mange slike saker som anmeldes, sier han. 

Ifølge UDF-lederen er også lovverket klart:  Alle alvorlige personskader skal varsles av arbeidsgiver til Arbeidstilsynet og politiet.

– Bør flere saker anmeldes?

– Det er vanskelig å se om det er mye eller lite uten å ha sett sakene. Det kan jeg ikke uttale meg om, vi vet for lite om hva som anmeldes og hvor mange anmeldelser som blir levert inn. Det er politiet som avgjør om saker skal inn for retten.

For litt siden fortalte Utdanningsnytt om lærer Geir Lien. Han ble slått ned av en elev i skolegården. Lien måtte selv anmelde saken, og til tross for at politiet visste hvem gjerningspersonen var, ble saken først henlagt. Først da Lien klaget til statsadvokaten, kom saken for retten. 

Handal mener omfanget av vold og trusselhendelser i skolen er skremmende stort. Og han mener altfor mange lærere som ender i disse situasjonene, blir stående alene. 

– Rektorer blir også altfor ofte overlatt til seg selv og opplever for lite støtte fra arbeidsgiver. Mange lærere som opplever slike hendelser, sier at det er forbundet med skam og tap av kontroll. Det er grunn til å frykte at dette fører til en underrapportering av saker og at de som står i slike situasjoner opplever dette som ekstra belastende, sier Handal. 

Samarbeid med KS

– Har du noen tanker om hvordan en kan forebygge at det skjer vold og trusselhendelser i skolen?

– Det er viktig å jobbe forebyggende. Nok og forskjellig kompetanse rundt elevene ville ha gjort mye. Gruppestørrelser som gjør det mulig å følge opp alle elever er viktig. Læreres lojalitet ligger alltid hos eleven. Vi skal lete etter deres beste. Å melde fra kan nok av og til oppleves vanskelig, men det er nødvendig. Vi må synliggjøre dette, det er ingen som tjener på at dette ikke rapporteres. Det er viktig å minne om at arbeidsgiver har ansvar for kartlegging og risikovurdering. Selv om det er tidkrevende og vanskelig, må involverte arbeidstakere følges opp av sin arbeidsgiver.

UDF-lederen er glad for at KS har invitert lærerorganisasjonen til å sette seg ned for å diskutere dette temaet.

– Det er helt avgjørende at vi sammen setter oss ned for å komme opp med løsninger. I tillegg til å forebygge må vi ha på plass gode systemer som ivaretar lærere som rammes. Vi kan ikke tillate at lærere blir utsatt for vold og trusler og så overlates til seg selv, sier Steffen Handal.

 

Straffeloven paragraf 265

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe. 

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås  

a) helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp, 

b) personer som forestås allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge og 

c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole. 

Den som hindrer yrkesutøvelsen til en person som nevnt i annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. 

Med bot straffes den som ved skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk eller atferd forulemper en person som nevnt i annet ledd under dennes yrkesutøvelse. 

Straffeloven paragraf 286

Den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. 

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås 

(…)

c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole. 

Powered by Labrador CMS