Et ekstra godt øye til ideelle barnehager

Debatt: For Virke er det viktig at det legges til rette for å bevare et reelt mangfold av private barnehager i sektoren. Da må vi ta grep for å verne om de ideelle og enkeltstående barnehagene.

Publisert

I Storberget-utvalget har det handlet om å se ting i sammenheng og i en helhet. Det har vært en felles enighet om at private barnehager er av stor samfunnsmessig betydning, at det må satses på kvalitet i barnehager og at finansieringen må være forutsigbar for å nevne noe.

Målet til Virke har vært å finne gode og helhetlige løsninger på utfordringer i sektoren. Vi er opptatt av å bevare mangfoldet av barnehager. Det er en kjensgjerning at mange ideelle og frittstående private barnehager har problemer med å få hjulene til å gå rundt. Det er en utvikling vi har fulgt med stor bekymring, og vi vil gjøre det som kreves for at denne type private barnehager skal ha livets rett, også i framtida. For å legge til rette for et mangfold av barnehager fremover må vi ta grep for å sikre at de ideelle ikke faller fra.

Ideelle barnehager er private, samtidig som de er drevet uten et mål om å skape avkastning. Ideelle barnehager finnes i ulike størrelser, har ulike profiler, er ofte lokalt forankret og organiseres gjerne som stiftelser, samvirkeforetak, lag og foreninger. Vi mener at dette mangfoldet bidrar til bedre kvalitet i barnehagesektoren og et bedre tilbud til alle de barna som går i barnehagen hver dag.

Nøkkelen ligger i finansieringsordningen

Nøkkelen til en god barnehage ligger i et godt og helhetlig finansieringssystem som skaper forutsigbarhet. Finansieringsordningen for private barnehager må være bærekraftig og bidra til at ressursene brukes på en måte som kommer barna til gode.

Les også: Storberget: – Det dreier seg om mine og dine penger

I Barnehageutvalget er vi enige om at barnas beste må veie tyngst i finansieringsordningen. Virke mener at en lokal samhandlingsmodell vil være best. Modellen skal legge opp til økt tillit og samarbeid mellom kommunene og private barnehager.

Vi vil at familiene skal ha et barnehagetilbud der de har mulighet til å velge den barnehagen som passer best og da mener vi det er essensielt å verne om det reelle mangfoldet, og at vi støtter opp om de ideelle.

Vi ønsker å få på plass et tillitsbasert system der kommunene får større handlingsrom til å satse på barnehager for barnas beste. Vi vil legge til rette for felles satsinger og samarbeid mellom kommunale, ideelle og private barnehager. Dette er stikk motsatt av hvordan dagens finansieringssystem fungerer.

I utvalget tar vi flere grep med tanke på de ideelle. Vi vil blant annet:

  • videreføre full kostnadsdekning av lovpålagte normer og dagens krav om likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager
  • gå for kostnadsdekning av pensjon
  • foreslå et løft for ideelle barnehager ved at det opprettes et register for ideelle barnehager og at det lages en definisjon av ideelle barnehager
  • gjeninnføre at ideelle barnehager får lån i Husbanken for å legge til rette for at ideelle barnehager kan finansiere vedlikehold og renovasjon av sine bygg

Les også: Frp mener Storberget-utvalget går langt utover sitt mandat

Forutsigbarhet for barnas beste

Barnehagesektoren blir fattigere uten frie faglige ideelle barnehager som satser på barna og leken, og som gir profesjonen handlingsrom til å bruke kompetansen sin til å bedrive innovasjon fra innsiden. Uten ideelle barnehager skrumper det reelle mangfoldet inn. Vi vet at ansatte i ideelle barnehager trives på jobb. De har høy bemanningstetthet, stor andel ansatte med høyere utdanning, er engasjerte i jobben sin og har et lavt sykefravær. De er med på å levere høy kvalitet på barnehagene våre.

Kvalitet i barnehager handler for det meste om de ansatte. Det er gjennom relasjoner mellom barn og ansatte kvaliteten på tilbudet måles, og som avgjør hvor godt barna får det i barnehagen. Ikke gjennom standardisering, systematisk kartlegging, programmer og verktøy. Det er avgjørende at barnehagene rekrutterer og beholder de rette personene og at det er tilstrekkelig bemanning hele dagen, slik at barna faktisk blir sett, hørt, får omsorg og veiledning av trygge og kompetente ansatte. Det krever en forutsigbar ordning for de som driver barnehage.

Les også: – Tiden er overmoden for å stramme inn reglene for de private barnehagene

Les også: Høyre: – Vil gjøre private barnehager til en politisk slagmark

Tiden er moden for å se på hva vi kan gjøre med dagens finansieringsordning for å sikre barna et mer forutsigbart, bedre og jevnere tilbud, uavhengig av hvem som driver barnehagen. Vi ser frem til den videre prosessen og er glad for at det nå skal tas grep for å endre dagens ordning. Det er takket være private initiativ at barnehageutbyggingen har vært en suksesshistorie, og vi må jobbe for at alle private barnehager skal fortsette å kunne gi gode tilbud. Og da må vi ha et ekstra godt øye til de ideelle.

Barna i norske barnehager fortjener en god debatt som baserer seg på fakta. Vi håper at det vil skje i tiden fremover, og det skal vi gjøre vårt beste for å bidra til.

Powered by Labrador CMS