Månestråle barnehage holder til sammen med et lekeland.
Månestråle barnehage holder til sammen med et lekeland.

PPT varslet om Oslo-barnehage:
«Det har blitt observert mye barnegråt»

Barn som ikke blir trøstet når de skader seg eller gråter, manglende struktur og ferdsel i svært trafikkerte områder med få voksne, er noen av en lang rekke bekymringer som har kommet mot Månestråle barnehage i Oslo.

Publisert

PPT har i 16 måneder vært inne og vurdert og veiledet Månestråle barnehage på Majorstua i Oslo.

I en bekymringsmelding uttrykker Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) stor bekymring over barnehagens evne til å ivareta barnegruppen og særlig barn med spesialpedagogiske behov viser en bekymringsmelding datert i juni i år.

PPT stiller spørsmål ved det pedagogiske tilbudet og om det gis tilstrekkelig emosjonell støtte til regulering av atferd og følelser. De skriver blant annet at de har observert mye barnegråt.

«Som ekstern opplever man å komme i situasjoner hvor man må gi omsorg til barn og støtte samspill barn imellom», heter det i bekymringsmeldingen.

«Det oppleves kaotisk når man kommer utenfra».

Og:

«Det har blitt observert at voksne ikke er på barnas nivå i kommunikasjon. Mye voksenprat over hodet på barna».

Rom uten vindu

PPT er også bekymret for feil og mangler ved lokaler og sikkerhet. Ifølge bekymringsmeldingen er det observert at barn i alderen 2-3 år går ved siden av vogn i svært trafikkerte områder. De beskriver at barna oppholder seg over tid i rom uten vinduer, der luftkvaliteten vurderes som dårlig og at en løs kabel hang ned under trapp i nedre oppholdsrom innen barnas rekkevidde.

«Barn tok kabelen i munnen. Personalet kjent ikke til dette og om det var strømførsel», heter det i meldingen til bydelen.

Ingen av de som har vært med på å utforme bekymringsmeldingen vil kommentere innholdet overfor Utdanningsnytt. Vi har bedt eier av barnehagen Kari Tovar svare på kritikken.

– Vi jobber hver dag med å gi et godt tilbud til våre barn. Når vi har avvik så jobber vi med å lukke dem. Når det gjelder PPT-rapporten så fikk vi den tilsendt av bydelen nylig. Vi tar den på høyeste alvor og vi skal sette et kritisk blikk på oss selv og jobbe oss igjennom rapporten på alle nivåer i barnehagen, skriver Tovar i en epost.

Fraktet barna hver dag

Utdanningsnytt har skrevet om Månestråle barnehage tidligere, da i forbindelse med at de måtte betale tilbake tilskudd.

Ifølge eieren har de siste årene vært belastende for driften.

– Vi måtte flytte 92 barn opp til Hovseter grunnet nybygg og støy ved siden av våre lokaler. Dette skjedde på tre uker og var et strakstiltak med godt samarbeid mellom alle parter, byggherrer, bydelen, foresatte og oss som barnehage, skriver Kari Tovar.

De ansatte skal ifølge Tovar ha fraktet barn frem og tilbake mellom Colosseum til Hovseter med firebarns-vogner hver dag, fordi det var mange familier som ikke hadde anledning til å levere på Hovseter.

– Dette var krevende for små og store. Mens vi var på Hovseter så brøt pandemien ut. Vi hadde barnehagedrift to steder, Colosseum og Hovseter. Vi flyttet tilbake etter et halvt år. Vi har hatt mye endringer i driften grunnet denne flyttingen, samt pandemi. Mye endringsledelse og høyt sykefravær, skriver Tovar.

Høy turn-over

PPT skriver at det har vært vanskelig å lykkes med utviklingsarbeidet i barnehagen blant annet på grunn av store og hyppige utskiftninger i personalgruppa.

– Det er mange grunner til at mine kollegaer slutter i barnehagen. Mange har jobbet mange år i barnehage, det er naturlig at de slutter og ønsker å utvikle seg videre andre steder. Noen er slitne etter tøffe driftsår og noen flytter ut av Oslo blant annet, forklarer Tovar.

PPT stiller også spørsmål ved hvordan bemanningsnormen er ivaretatt med utvidede åpningstider, og hvordan arbeidet med planlegging, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter ivaretas. Ifølge bekymringsmeldingen til PPT utrykker en ansatt alvorlig bekymring knyttet til enkeltansattes egnethet.

Tovar opplyser at de ikke har planleggingsdager hvor barnehagen er stengt.

– Vi legger planleggingstid til kveld og noen ganger helg slik at vi får dekket den planleggingen vi skal ha sammen med hele personalet. Vi har også halve planleggingsdager med de pedagogiske lederne på dagtid. For eksempel fra kl.12.00-18:00. Dette kan variere fra år til år. Barnehagen har drift hele året, altså i 12 måneder, skriver hun.

– Vi har de siste årene innfridd bemanningsnorm på pedagogene. Vi har pr i dag en ansatt som har dispensasjon fra utdanningskravet. Vi har to med mastergrad, en med ledelse og en pedagogikk, i tillegg til å inneha førskoleutdanningen. Vi har ansatte med pedagogutdanning fra universitetet, lærerutdanning, barne- og ungdomsarbeidere, kokk og egen busssjøfør. Vi ligger over bemanningsnorm og vi tar alltid inn vikarer ved fravær.

Får ikke trøst

Etter bekyringsmeldingen fra PPT har bydelen gjennomført et uanmeldt tilsyn ved barnehagen på to timer og fattet en foreløpig tilsynsrapport, som barnehagen må svare på innen 1. september. I rapporten heter det blant annet:

«Følgende pålegg er aktuelle å vedta i endelig tilsynsrapport: Månestråle Barnehage oppfyller ikke kravet i barnehageloven § 1 Formål første punktum: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og utdanning som grunnlag for allsidig utvikling og barnehagen må se på sine lokaler og fysisk utforming og omgjøre dette til ett miljø som er trygt og utfordrende og gir barna allsidig erfaring. Barnehagen må jobbe med å utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og gjøre det slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna».

«Månestråle Barnehage oppfyller ikke kravet i barnehageloven § 2 innhold, 1 ledd. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og må synliggjøre hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen. Barnehagen må også gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med og begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.»

Ingen i bydelen vil kommentere tilsynet, eller hva som videre er tenkt gjort med bekymringsmeldingen eller rapporten. Eier Kari Tovar vil heller ikke kommentere dette ytterligere.

– Vi ønsker å besvare tilsyn til Bydel Frogner og behandle rapporten til PPT før vi kommenterer mer i media, skriver Tovar.

Powered by Labrador CMS