Profesjonsveiledere bør ha profesjonserfaring fra barnehagen

Debatt: De som skal veilede og danne studenter inn i profesjonsutøverrollen, må ha tilfredsstillende kunnskap om barnehagen som organisasjon.

Publisert

Hvem bør være profesjonsveileder i barnehagelærerutdanning?

Profesjonsveiledere ved barnehagelærerutdanningen har særlig ansvar for studentenes profesjonsdanning, men det er ikke krav om at profesjonsveiledere skal ha erfaringskompetanse fra profesjonsutøvelse i barnehagen. Dette mener vi er en svakhet, da det er viktig at de som skal veilede og danne studentene inn i profesjonsutøverrollen har profesjonserfaring.

Profesjonsveileders fremste oppgave er å bidra til at studentene ser verden på nye måter gjennom kritiske spørsmål, diskusjoner og veiledning. For å få dette til mener vi at profesjonsveileder må ha tilfredsstillende kunnskap om barnehagen som organisasjon.

Vi har i den senere tid forsket på vår egen utdanning og har bidratt i arbeidet med å utvikle profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen.

Formålet med profesjonssamtalen har vært å følge opp og støtte studentene på veien mot å bli en profesjonsutøver i barnehagen, et arbeid som sammenfaller med profesjonsuniversitetets visjoner om sammenheng mellom utdanning og praksis.

Samtidig opplever vi at profesjonssamtalen er satt under press, og er erstattet med utdanningssamtale. Vi mener det er stor forskjell mellom utdanningssamtale og profesjonssamtale.

Les også: Flere stillinger i barnehagen bør ha masterkrav

En utdanningssamtale er en samtale rundt studiesituasjonen og forskningsbasert kunnskap, mens en profesjonssamtale også rommer profesjonsutøvelse, profesjonsveiledning og profesjonsdanning. Dette fordrer en debatt om hvem som skal være profesjonsveiledere i barnehagelærerutdanningen, og hvilken profesjonskunnskap profesjonsveileder skal ha for å gjennomføre denne rollen i et kommende profesjonsuniversitet.

I rammeplanen for barnehagelærerutdanningen står det at pedagogikk skal være et sentralt og sammenbindende fag, og blir videre ansvarliggjort barnehagelærerstudentens helhetlige profesjonsdanning gjennom å stimulere til vekst og utvikling, analytiske ferdigheter, integrering av teori og praksis, innsikt i vitenskapelige tenkemåter og til etisk refleksjon (Kunnskapsdepartementet, 2012). Bør det på bakgrunn av dette fattes en beslutning om at det er pedagogikk som skal ha ansvaret som profesjonsveileder i barnehagelærerutdanningen?

På samme tid vet vi at ikke alle faglærere i pedagogikk har profesjonsutdanning- eller erfaring fra barnehagen. Dette er et dilemma.

Pedagogikk som fag har både en teoretisk og praktisk side. Teoretisk dreier det seg om å beskrive og drøfte oppdragelse og undervisning og belyse forholdet mellom disse virksomhetene og individ, samfunn og kultur. Praktisk dreier det seg om å legge til rette for læringsprosesser for tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter, holdninger, normer og verdier og for utvikling av de ulike sider ved menneskets personlighet.

Stortingsmelding nr.16 ( ) er klar på at utdanner skal trekke studenten inn i et akademisk fellesskap, og samtidig sørge for at studentene opplever relevansen mellom utdanning og valgt yrke basert på forskning som sentral kunnskapskilde. Dette viser at pedagogikkfaget trenger pedagogikklærere med ulik kompetanse, men at det er de med praksisnær profesjonskompetanse som fortrinnsvis bør ha rollen som profesjonsveileder.

Profesjonsuniversitetet er på full fart inn i høgskolesektoren og tar plass ved siden av det tradisjonelle universitetet. Et profesjonsuniversitet skal løfte frem profesjonsutdanninger, og det fordrer en bevisstgjøring av «profesjonsbegrepets» innhold og bruk.

Vi mener at et profesjonsuniversitet i mye større grad må ta innover seg at det å utdanne studenter til profesjoner handler om mer enn å gi studentene forskningsbasert kunnskap.

Å være et profesjonsuniversitet dreier seg om å utdanne studenter til en spesiell profesjon, gjennom et spesifikt utdanningsløp, hvor studenter blir profesjonsutøvere med en spesifikk yrkeskompetanse. Det blir derfor viktig at profesjonsuniversitetet også løfter frem undervisningspersonale som kommer fra profesjonen vi utdanner studentene til, og videre at denne kompetansen kvalifiserer til rollen som profesjonsveileder.

Powered by Labrador CMS