– Barnehagene i Norge ser veldig forskjellige ut, både i størrelse og organisering. Disse ulikhetene gjør at lønnsforskjellen mellom barnehagelærer og pedagogisk leder vanskelig kan fungere rettferdig for alle, skriver Odd Arild Viste.  Ill.foto: Kjersti Mosbakk
– Barnehagene i Norge ser veldig forskjellige ut, både i størrelse og organisering. Disse ulikhetene gjør at lønnsforskjellen mellom barnehagelærer og pedagogisk leder vanskelig kan fungere rettferdig for alle, skriver Odd Arild Viste. Ill.foto: Kjersti Mosbakk

Sidestilte pedagoger i barnehagen?

Pedagognormen som ble gjort gjeldende fra høsten 2018, har aktualisert spørsmålet om roller, ansvar og lønn for pedagoger som jobber direkte med barn i barnehagen.

Publisert

 

* Odd Arild Viste er pedagogisk leder og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Status er at stadig flere barnehagelærere jobber tett på andre barnehagelærere. I hovedsak finner vi to ulike strukturer: avdelinger (eller baser) hvor alle barnehagelærerne er sidestilt på lønn og posisjon, og avdelinger hvor en eller flere barnehagelærere er gitt et overordnet ansvar, med lavere lønnede pedagoger under seg. 

Utdanningsforbundet har så langt ikke ment noe veldig klart om hvordan vi ønsker at det skal være. Saken ble berørt ved at forbundet i en arbeidsrettssak i fjor høst gikk inn for at antallet i stilling som pedagogisk leder bør følge lovkravet, med en pedagogisk leder per henholdsvis 7 små og 14 store barn. I dommen fikk vi ikke medhold i dette kravet, samtidig som heller ikke KS fikk fullt gjennomslag for sitt syn om at dette er helt og holdent skal styres av arbeidsgiver. Dermed ser det vanskelig ut å skulle få en avklaring i dette spørsmålet lovveien. 

Om det bør være hierarkiske og lønnsmessige forskjeller mellom pedagogene på samme gruppe i barnehagen eller ikke, fins det ulike meninger om blant medlemmene. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at det er krevende for forbundet å skulle ta et klart standpunkt. Spørsmålet er om vi ikke bør gjøre det likevel. Hvis ikke vi tar stilling, vil retningen barnehagene tar på dette området helt og holdent pekes ut av noen andre. Blant annet risikerer vi at flere arbeidsgivere velger å ansette folk i barnehagelærerstilling fremfor i stilling som pedagogisk leder, rett og slett fordi det er billigere. 

* Les også: Det er på tide at profesjonen definerer rollene for pedagogisk leder og barnehagelærer 

 

Mitt utgangspunkt er at alle barnehagelærere som jobber på avdeling eller base bør være sidestilte i lønn og posisjon. Rettferdighetshensyn er en viktig grunn. Barnehagene i Norge ser veldig forskjellige ut, både i størrelse og organisering. Disse ulikhetene gjør at lønnsforskjellen mellom barnehagelærer og pedagogisk leder vanskelig kan fungere rettferdig for alle. 

Inntrykket mitt er at det egentlig ikke fins noen konsistent sammenheng mellom hva slags lønn du har, og hvor mye ansvar du har som pedagog i barnehagen. Mange i stilling som barnehagelærer har ansvaret for sin del av barnegruppa, og har dermed også ansvar for foreldresamtaler, observasjoner, pedagogiske planer, og så videre. En del har også viktige ledelsesoppgaver på tvers av avdelingene. Med andre ord finnes det mange i stilling som barnehagelærer som egentlig har like mye, eller kanskje til og med mer ansvar enn de som er ansatt som pedagogiske ledere. Enkelte steder ser den eneste reelle forskjellen ut til å være at det er den pedagogiske lederen som går på ledermøtene. 

En sidestilling vil kunne være fordelaktig også utover det som går på lønn og rettferdighet. 

Barnehagelærere som jobber på gulvet i barnehagen har i utgangspunktet samme utdanning. Med flere og likestilte pedagoger på samme gruppe, vil en mer fleksibelt kunne fordele ansvar og oppgaver etter hva som er den enkeltes styrker og interesser. Sidestilling vil også gjøre det enklere å gjøre tilpasninger i ansvar og oppgaver ut i fra ting som livsfasehensyn, endringer i barnegruppene og organiseringen av barnehagen, helseutfordringer og ulike satsinger på utvikling. Jeg har stor tro på at barnehagelærere flest helt fint klarer å fordele ansvar på en tydelig og hensiktsmessig måte i en sidestilt modell. Bedre utnyttelse av hver enkelt sin kompetanse er noe som trekkes frem som en av fordelene ved en sidestilt modell, i en rapport hvor Kanvas evaluerer sin overgang fra en hierarkisk modell. Barnehagelærere forteller i rapporten at de opplever at de i større grad blir sett for sin kompetanse, og at de tydeligere ser andres kompetanse. 

Forutsetningen for sidestilling må selvfølgelig være at alle løftes lønnsmessig opp på det som i dag er lønn i pedagogisk leder-stilling. Da må kravene i de kommende tariffoppgjørene innrettes med dette som mål, og det vil måtte innebære en prioritering av de som er i barnehagelærerstilling i ett eller to oppgjør.