Feilslått kritikk av Hanne Fehn Dahles doktoravhandling

Debatt: – PBLs leder Anne Lindboe mangler innsikt i kvalitetssikringsprosessen som leder fram til doktorgradsavhandling.

Publisert Sist oppdatert

Som forskningsansvarlige ved Høgskolen i Innlandet, opplever de undertegnede at det er nødvendig å komme med noen oppklarende og saklige opplysninger til diskusjonen i Utdanningsnytt rundt Hanne Fehn Dahles doktorgrad. Leder i Private barnehagers landsforbund, Anne Lindboe, viser en brist på innsikt i den kvalitetssikringsprosessen som leder fram til en godkjent doktorgradsavhandling.

Fehn Dahles avhandling og forskningen bak har blitt kvalitetssikret i alle ledd fram til disputas, i tråd med nasjonale anbefalte retningslinjer for doktorgradsutdanning. Disse er fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, og er det HINN baserer sin Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Innlandet på.

Les også: Vi trenger mer kunnskap om hva som gir gode barnehager for barna

Kvalitetsarbeidet ved doktorgradsprogrammet som Fehn Dahle har vært tilknyttet, Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, er nylig godkjent av det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

La oss kort oppsummere hvordan retningslinjene helt konkret er i et doktorgradsløp, og som også har blitt fulgt i Dahles tilfelle:

Opptak til doktorgradsprogrammet avgjøres etter behandling av søknad og prosjektbeskrivelse i fakultets ph.d.-utvalg og vedtak hos dekan. Videre oppnevner utvalget minst to veiledere, dette for å sikre faglig bredde i veiledningen.

To erfarne veiledere, begge professorer, har veiledet Hanne Fehn Dahles forskningsprosjekt.

Forskerutdanningen inkluderer også en opplæringsdel der kandidaten blant annet får undervisning i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Midtveis i doktorgradsløpet gjennomgår prosjektet en midtveisevaluering, der en annen førstekompetent enn veiledere leser og kommenterer arbeidet så langt, både med tanke på kvalitet og fremdrift.

Les reportasjen som omhandler Fehn Dahles avhandling her

Fehn Dahles arbeid var helt i tråd med kravene på dette tidspunkt. Videre hadde hun en eksternt ansatt sluttleser ved 80 prosent ferdig arbeid, hvis kommentarer ble tatt inn i sluttarbeidet med avhandlingen.

Når innlevering nærmer seg, blir et forslag til bedømmelseskomité behandlet i fakultetets ph.d.-utvalg. Her sikrer man at forskriftens krav til komiteens sammensetning og habilitet blir etterfulgt før komiteen oppnevnes av dekan.

Komitémedlemmene får tilsendt retningslinjer for hvordan de skal bedømme arbeidet. Disse bygger på den nasjonale Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader anbefalt av UHR.

I Fehn Dahles tilfelle ble avhandlingen enstemmig godkjent i første runde, det vil si at komiteen konkluderte med at avhandlingen er et selvstendig forskningsarbeid som utvikler ny faglig kunnskap og oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Alle formelle regler og retningslinjer som skal sikre kvalitet har blitt fulgt.

Dahles avhandling består av fire artikler. Når disse skal publiseres i et tidsskrift eller antologi, vurderes de av fagpersoner som selv har doktorgrad. Tre av de fire artiklene er blitt publisert etter å ha gått gjennom fagfellevurdering, mens den siste er til vurdering nå. Disse artiklene har altså fått en kvalitetssikring på toppen av den som er gjort gjennom doktorgradsprogrammet.

Vi håper at Lindboe nå forstår den omfattende kvalitetssikring avhandlingen har gjennomgått.

Powered by Labrador CMS