– Jeg synes det høres litt rart ut at man skal legge om fra mål- og resultatstyring til tillitsbasert ledelse. For all god ledelse må basere seg på tillit, sier Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS. Arkivfoto: Sonja Holterman

KS: – Vi bekjenner oss ikke til New Public Management

– I KS har vi ikke snakket om New Public Management på mange år. I stedet samarbeider vi med Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet om å få til god ledelse, sier Erling Barlindhaug i KS.

Publisert

– Det er ikke slik at KS har sluttet å styre etter mål eller følge med på resultater. Men det må minst være 15 år siden vi snakket om New Public Management, sier Erling Barlindhaug, som er avdelingsdirektør for utdanning i KS.

– Henger kommuner og fylkeskommuner fortsatt igjen i New Public Management-tankegangen, der mål- og resultatstyring er de mest sentrale elementene?

– KS driver ikke med detaljstyring av hvordan den enkelte kommune eller fylkeskommune skal utvikle sin ledelsesstrategi. Men gjennom et samarbeid med de ansattes organisasjoner sentralt, prøver vi å finne fram til et godt kunnskapsgrunnlag for hva god ledelse er, sier Barlindhaug.

 

Samarbeidet om artikkelsamling

Den 27. januar 2017 inviterte KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet til frokostseminar for å lansere artikkelserien "Ledelse og tillitsvalgte – sammen om den gode utdanningsledelse". Dit kom det over 80 påmeldte og fire forskere har bidratt til artikkelsamlingen.

– Det som kommer fram i artikkelsamlingen, gir et godt grunnlag for videre dialog. Artiklene er nyttige som bakgrunn for å få til god ledelse. Det er de overordnede prinsippene for ledelse vi samarbeider med organisasjonene om, sier Barlindhaug til Utdanning.

 

Mener all god ledelse må basere seg på tillit

– I Oslo kommune skal alle etater, inkludert Utdanningsetaten, nå legge om fra mål- og resultatstyring til mer vekt på tillitsbasert ledelse. Det er vedtatt av byrådet. Hva mener du om det?

– Jeg synes det høres litt rart ut at man skal legge om fra mål- og resultatstyring til tillitsbasert ledelse. For all god ledelse må basere seg på tillit. Jeg mener dette handler om å få til en gyllen middelvei der en både setter seg mål og følger med på at man oppnår de ønskede resultatene og at det samtidig er høy tillit mellom partene. For å få til det, må det jobbes kontinuerlig, sier han.


KS følger opp lærerrolleutvalget

– Da lærerrolleutvalget ble nedsatt, ledet av professor Thomas Dahl, var det nettopp med utgangspunkt i å bedre tilliten mellom KS som arbeidsgiverorganisasjon og lærerorganisasjonene. Utvalgets rapport ble godt mottatt både i KS og i arbeidstakerorganisasjonene. Hvor viktig var dette arbeidet?

– Det var et veldig viktig arbeid som KS og arbeidstakerorganisasjonene også har fulgt opp i ettertid, både med felles konferanser og i felles møter. Skal vi kunne snakke sammen om temaer som resultatene på nasjonale prøver eller frafall i videregående, så er det behov for tillit.

– I tråd med nye tanker om ledelse, bør utdanningsinstitusjonene som tilbyr skolelederutdanning, også se til de forskerne som KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet har brukt til å forfatte artikkelsamlingen?

– KS blander seg ikke opp i innholdet i skolelederutdanningene, men vi ønsker selvsagt at institusjonene baserer seg på forskning og ny kunnskap. Etter- og videreutdanning av personalet i skoler og barnehager er et lokalt ansvar og det kommer ingen kravspesifikasjon fra KS til hva innholdet skal være, sier Barlindhaug og legger til:

– Det er ikke vår jobb i KS verken å bedømme eller forsvare ulike ledelsesmodeller. Det vi gjør er å følge med på forskning og ny kunnskap om ledelse og så ha en god dialog med våre medlemmer og med arbeidstakerorganisasjonene, sier han.

Skriver forskningsoppgave om tillitsbasert ledelse

Tidligere i år fikk to studenter på BI et stipend fra KS for å skrive en forskningsoppgave om tillitsbasert ledelse. Bjørg Merete Sviggum og Trude Johnsen går på «Master of Management» på BI.

– Hva var bakgrunnen for at disse to studentene fikk stipend fra KS til å skrive om tillitsbasert ledelse?

– I KS er vi veldig interessert i at det forskes på ledelse i skole og barnehage. Derfor deler vi ut disse stipendene. Vi følger selvsagt også med på hva studentene kommer fram til, sier Barlindhaug.

I sin avsluttende oppgave på BI med tittelen "Jakten på tillitsbasert ledelse» ser de nærmere på hva ledere i Oslo kommune tenker om tillit i ledelse og hvilken betydning dette har for deres ledelse.

– Tillitsbasert ledelse er ikke et definert begrep innen forskning, men er hyppig brukt. I Oslo kommune er det klare føringer om å lede med utgangspunkt i tillit. Dette tente vår nysgjerrighet, sier Sviggum og Johnsen på hjemmesiden til KS.

 

Fire forskere bidro til artikkelsamling

Til artikkelserien som KS presenterte på frokostmøtet, bidro fire forskere.

Kjell-Åge Gotvassli, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Nord universitet, skriver om hvordan ledelse kan utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i en organisasjon der barnehagelæreren representerer en profesjon som har et eget ansvar for faglig ledelse i fellesskapet.

Aslaug Kristiansen, professor ved Universitetet i Agder (UiA,) belyser og drøfter spenningsforholdet mellom makt og tillit. Dette er et spenningsfelt som alle ledere i barnehage og skole må håndtere i utøvelsen av sin lederrolle.

Eirik J. Irgens, professor ved Norges teknisk-, vitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU), skrev en artikkel om profesjonsutvikling gjennom samarbeid sett i et ledelsesperspektiv.

Knut Roald, dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) skriver om styring og ledelse i politisk styrte organisasjoner. Hva innebærer det å være profesjonsutøver i en politisk styrt organisasjon, ledet av ledere med samme profesjonsbakgrunn, som rektorer og styrere stort sett er?

 

Powered by Labrador CMS