«Foreldre er redde for at det skal gå utover barna hvis de tar opp ting de er misfornøyd med i barnehagen»

Foreldre er redde for å bli avvist, eller at det skal gå utover barna hvis de tar opp ting de er misfornøyd med i barnehagen, ifølge Foreldreutvalget for barnehager.

Mange foreldre som kontakter FUB opplever at de ikke blir lyttet til eller får mulighet til å medvirke i barnehagen. Foreldre er redde for å bli avvist, eller at det skal gå utover barnet dersom de tar opp misnøye med barnehagen.

En fortvilet mor kontaktet FUB for å be om råd etter at hun opplevde å bli avvist da hun tok opp at barnet mistrivdes i barnehagen. Etter FUBs mening er det et tankekors at ikke alle foreldre opplever å bli møtt i tråd med intensjonene i lovverket.

 

Står i barnehageloven

Allerede i formålsparagrafen presiseres barnehagelovens krav om samarbeid: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Denne setningen innebærer at barne-hagen må sørge for et jevnbyrdig, godt og nært samarbeid. Foreldrene må være godt informert om det som skjer i barnehagen, og det må være en jevnlig dialog. Ifølge loven har foreldrene hovedansvaret for barnas oppdragelse, og barnehagen er en støtte og et supplement til hjemmet. Vi vet også at det er foreldrene som har størst betydning for barnets trivsel og utvikling. Så blant barnehagens mange viktige oppgaver er kanskje den aller mest betydningsfulle det å gi foreldrene god veiledning og støtte i barneoppdragelsen.

Ifølge Rammeplan for barnehager skal kontakten mellom barnehagen og foreldrene bestå av forståelse og samarbeid, Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

 

Reell foreldremedvirkning?

Det kan se ut til at barnehager som involverer foreldrene i barnehagens daglige virke og inviterer foreldrene til å være med i beslutninger som tas, har høy trivsel og skårer godt på brukerundersøkelsene. Dessverre er ikke situasjonen like god i alle barnehager. FUB mottar daglig henvendelser fra barnehage-foreldre som opplever at samarbeidet med barnehagen er komplisert, eller at de ikke blir hørt og tatt på alvor. Foreldrenes medvirkning er det vi har fått flest henvendelser om hittil i år.

Nylig tok en foreldregruppe kontakt da de opplevde at en privat barnehageeier valgte å si opp alle barnehageplassene og de ansatte. Barnehageeier hevdet at grunnen til oppsigelsene var at barnehagens kjellerlokale skulle utbedres, selv om kommunens pålegg om utbedringer ikke tilsa stengning av barnehagen. Foreldrene hevdet at den egentlige grunnen var at eieren opplevde at foreldre og ansatte ble for «brysomme».

 

Kravstore foreldre

FUB kjenner også til en sak der foreldrene over lang tid hadde reagert på det dårlige miljøet og den mangelfulle kommunikasjonen mellom foreldre og ansatte i barnehagen. For å bedre samarbeidet, inviterte foreldrene barnehagens ledelse til dialogmøtet. Foreldrene opplevde å bli sett på som «kravstore» og «brysomme» og ble avvist gang på gang av den kommunale barnehage-ledelsen. Situasjonen ble til slutt så tilspisset at den familien FUB var i kontakt med valgte å flytte fra kommunen.

Disse eksemplene viser at det ikke alltid lønner seg for foreldre å bry seg, stille ubehagelige spørsmålene til barne-hagens ledelse, eller å heve sin røst dersom det er forhold foreldrene reagerer på, eller er uenig i. Foreldre kan, selv om de står flere sammen, oppleve seg maktesløse og rådløse.

 

Får ikke ha egne møter

FUB blir også stadig rådspurt om samarbeidsutvalget og foreldrerådet og hvordan disse organene skal fungere. Fortvilte foreldre ringer fordi de ikke har fått mulighet til å medvirke, eller er forelagt viktige saker slik som barnehageloven pålegger barnehageeier.

FUB får også henvendelser om at foreldrerådet ikke får lov av barnehageeier å ha egne møter. Det er viktig å understreke at foreldrerådet er et selvstendig organ som både kan og bør behandle egne saker og avholde faste møter.

 

Viktig for barnets trivsel

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage er viktig for barnet. Når barnet opplever at de voksne kommuniserer godt, gir det barnet trygghet og trivsel. Det gir igjen god grobunn for utvikling og vekst. Forskning viser at desto bedre forhold det er mellom foreldrene og personalet, jo bedre trives og fungerer barnet i barnehagen.

Foreldrene er nøkkelen til et godt foreldresamarbeid. En barnehagelærer har treffende uttalt: «Hvis jeg ikke har god kontakt med foreldrene kan jeg glemme å komme i posisjon til barnet».

 

Hva skal til for å lykkes?

Kimen til det gode samarbeidet er når foreldre og personalet går i dialog med hverandre, hvor dialog defineres som en utvekslende samtale. I en vekselvirkning mellom å lytte aktivt og åpent formidle sitt budskap, legges et godt grunnlag for å oppnå samarbeid. Det er et gjensidig ansvar å fremme den gode dialogen og kontakten, men barnehagen har hovedansvaret.

Ansatte som er åpne, imøtekommende og tilgjengelige for foreldrene skaper trygghet og tillit hos foreldrene. I barnehagen leverer foreldrene fra seg det kjæreste de har. De trenger å vite at barnet blir sett, forstått og får god omsorg. Det betyr at de ansatte må være tilgjengelige for foreldrene, både fysisk og mentalt. Når de ansatte inviterer foreldrene inn i den daglige kommunikasjon og tar dem med på råd, får foreldrene innsikt i og større forståelse for barnehagen. Det gir en trygghet som igjen kan gjøre det lettere for foreldrene å stille de «vanskelige» spørsmålene. De ansatte har et stort ansvar for å se og møte alle foreldre, slik at samtlige foreldre opplever at de er betydningsfulle. For å unngå misforståelser og få til samarbeidet er det også viktig å avklare forventninger til hverandre og drøfte dilemmaer, slik at begge parter får en felles forståelse og referanseramme.

 

Ønsker tydeligere lov

Hvordan kan foreldrenes medvirkning sikres på en mer forpliktende måte for barnehagen og barnehageeier?

FUB er opptatt av at barnehagen legger til rette for samarbeid og dialog med alle foreldre, og mener at foreldrenes rettigheter må komme tydeligere fram i barnehageloven. Det betyr at barne-hageeierne må få ansvar for å se foreldrene som en ressurs og invitere til medvirkning og samarbeid for barnas beste. FUB mener at mange barnehageeiere trenger mer kompetanse og kunnskap om betydningen av samarbeid, slik at den enkelte barnehageeier opplever foreldre som en nyttig medspillere og en ressurs for barnehagen.

 

  • Marie Skinstad-Jansen er leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB)  

 

Dette innlegget var først publisert i tidsskriftet Første steg nr. 4/2015

Hele utgaven leser du elektronisk her

Powered by Labrador CMS