Anne Therese Hognestad Seppola, Trygg Jakola, Inger Støreng, Hege Foss Westgaard, Jon Arvid Haugen og Vibeke Moland Robertsen - som er fylkesstyremedlem i Finnmark og Troms Udf.

Disse pensjonistene vil bli lyttet til

Pensjonistene i Finnmark er lei av ikke å bli tatt med på råd av sentrale tillitsvalgte i Oslo. "Ta oss med", er rådet. – Enig, sier lærertillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

Vibeke Moland Robertsen, lærer og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, sier at det nordligste fylket har hatt stor nytte av et tett samarbeid med pensjonistene i årene hun har sittet i fylkesstyret. Hun regner med at samarbeidet blir like godt nå når Finnmark blir eget fylke igjen.

Også pensjonistene i Finnmark, skryter av samarbeidet med eget fylkeslag. Like imponerte er de ikke over Utdanningsforbundet sentralt.

– Pensjonistenes rolle i organisasjonen, blir en stor sak på landsmøtet til høsten, lover de.

Det var det også på forrige landsmøte i 2019. Da ble pensjonistmedlemmenes representasjon tema både i saken om vedtektsendringer og i politikkdokumentet «Vi utdanner Norge 2020–2023».

Det ble vedtatt å gjøre endringer i vedtektene som blant annet sier at leder i det sentrale pensjonistrådet har tale- og forslagsrett på sentralstyremøtene. (se faktaboks).

Pensjonistene i UDF

Vedtektene sier at (endret i 2019):

 • Leder av det sentrale pensjonistrådet blir innkalt til sentralstyret med tale- og forslagsrett (tidligere ikke innkalt og ingen slike rettigheter).
 • To representanter for det sentrale pensjonistrådet blir innkalt til møte i representantskapet med tale- og forslagsrett (tidligere én med slike rettigheter).
 • To pensjonister fra pensjonistrådet i fylkeslaget skal innkalles og har tale- og forslagsrett i årsmøtet (tidligere én med slike rettigheter).


I politikkdokumentet «Vi utdanner Norge 2020–2023» heter det at:

 • Pensjonistene i Utdanningsforbundet er en voksende gruppe. Utdanningsforbundet vil evaluere gjeldende ordning med pensjonistråd på alle tre organisasjonsnivå samt den generelle valgbarheten, for å skaffe grunnlag for å utvikle og sikre pensjonistmedlemmenes representasjon i organisasjonen.

– Men dette regelverket tolkes stivbeint. Det har ikke vært mulig å sende vararepresentant når lederen ikke kan møte, sier Inger Støreng fra Karasjok, som leder pensjonistrådet i Finnmark.

Dette lover de omkamp om på landsmøtet. Pensjonistenes rettigheter må styrkes over hele linja, mener de fem.

Lønn til pensjonister

Finnmark-pensjonistene minner om at de representerer en stor medlemsgruppe i Utdanningsforbundet. Til sammen utgjør pensjonistene om lag 44.000 av forbundets 190.000 medlemmer.

– Faktisk nesten en fjerdedel av medlemsmassen, sier Trygg Jakola fra Vadsø.

– Og vi blir stadig flere, sier Hege Foss Westgaard fra Alta, som legger til:

– Selv om vi er blitt pensjonister så er vi også avhengige av en viss lønn – lønnsspørsmål for pensjonister, er derfor et viktig tema for oss.

Til sammen sitter de fem på et stort antall års erfaring fra barnehage, skole og skolelederjobber. Og ifølge dem forsvinner ikke interessen for læreryrket etter pensjonsalder.

Den eneste av dem som er delegat på årsmøtet, er imidlertid Trygg Jakola fra Vadsø, resten er på årsmøtet enten som møtende fra pensjonistrådet, medlem av valgkomiteen eller som administrativt støttepersonell.

– Jeg synes det sier litt. Vi pensjonistene burde hatt langt flere delegater fra lokallagene, sier Jakola.

Må gjøres bedre

Årsmøtet i Finnmark vedtok at deres landsmøtedelegater skal jobbe for at Utdanningsforbundet fortsatt skal arbeide med saken om pensjonistenes organisering og generelle valgbarhet. Årsmøtet ønsker å videreføre dagens ordning, men ser at det må gjøres forbedringer. Det ble derfor foreslått ny tekst til "Vi utdanner Norge", der det blant annet fremgår at det må lages egne retningslinjer for pensjonistråd.

Retningslinjer er nødvendig for å sikre god dialog mellom pensjonistråd på ulike nivå og for å få benytte oss av kunnskapen og potensialet som er i medlemsgruppen pensjonister, mener årsmøtet.

I tillegg foreslo Finnmark en vedtektsendring i § 33-3 som skal sikre at en representant fra sentralt pensjonistråd kan møte i sentralstyremøtene. Dette for at leder kan sende en vara dersom vedkommende må melde forfall.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS