Barnehagen hadde for få på jobb og må betale tilbake 400.000 kroner

Montessoribarnehagen Knerten, i Bergen hadde 7,1 barn per voksen. Nå har Fylkesmannen besluttet at det er for få, og krever at barnehagen tilbakebetaler deler av tilskuddet.

Publisert Sist oppdatert

Bergen kommune krevde i utgangspunktet at barnehagen skulle tilbakebetale 1,7 millioner kroner, men etter flere klagerunder har nå fylkesmannen gitt eier delvis medhold og tilbakebetalingskravet er redusert til 400.000 kroner.

Ett årsverk

Etter barnehagens beregninger hadde barnehagen i snitt i hele 2015 7,1 barn per voksen. Fylkesmannen skriver i sitt vedtak at uavhengig av hvilken beregning man legger til grunn, hadde barnehagen minst ett barn ekstra per voksen. Og etter kommunens beregninger, utgjør barnehagens mindreutgifter beløpsmessig minst én stilling i 2015.

Fylkesmannen mener at barnehagen har hatt betydelig lavere personalkostnader

Dette er fordi vi vurderer at lavere bemanning, som direkte påvirker barna i barnehagen, tilsier at avviket er vesentlig. Barnehagen kunne, innenfor disse mindrekostnadene, hatt en ekstra voksen i barnehagen, uttaler Fylkesmannen.

Dette vurderer Fylkesmannen som ikke å være et rimelig årsresultat i tråd med loven og Fylkesmannen mener det er grunn til å kreves tilskudd tilbakebetalt.

To modeller

Barnehagen er nå avviklet, men mens den var i drift var den eid av Oddrun Gjerde.

– Bergen kommune bruker en modell når de beregner voksentettheten i egne barnehager, og en annen når de beregner hos oss. Jeg hadde håpet at Fylkesmannen hensyn til dette og at kravet hadde bortfalt helt, sier Gjerde.

Saken har vært belastende og har tatt veldig lang tid, sier hun.

– Dette har pågått i to år. Sånn sett er det en lettelse at det er over. Vi er ikke fornøyd med at vedtaket ble at det skal tilbakebetales 400.000, men det er jo betydelig bedre enn det som først var utgangspunktet.

– I første omgang krevde de oss for nesten to millioner kroner, nå er det etter flere klagerunder redusert til 700.000 kroner. Jeg er undrende over at kommunen i hele tatt reiste dette kravet og tenker at dette vedtaket er et kompromiss, sier Oddrun Gjerde.

Når det gjelder utbytte skriver Fylkesmannen i vedtaket at kommunen ikke har hjemmel til å kreve tilbakebetalt utbyttet som er tatt ut i 2015. Dette gir Fylkesmannen barnehageeieren medhold i. Eieres uttak av utbytte på 300.000 kroner i 2016 er dermed innenfor loven.

Konkurs

I desember 2018 fattet Bergen kommune vedtak om tilbakebetaling av tilskudd for kr. 1.700.000 kroner for Montessoribarnehagen Knerten AS, etter et økonomisk tilsyn. Tilsynet dekket perioden 2015-2017.

Den 16. januar 2019 omgjorde kommunen sitt eget vedtak, utenfor klage. Etter dette ble tilbakebetalingskravet satt til 1.270.000. I mars 2019 ble kommunens nye vedtak påklaget av barnehagen. Etter en vurdering av klagen, fattet Bergen kommune et nytt vedtak 6. mai 2019, med et tilbakebetalingskrav på 700.000 kroner. Dette vedtaket ble påklaget 24. mai 2019, med supplerende merknader av 30. juni 2019.

Vedtaket ble opprettholdt av kommunen, og oversendt til Fylkesmannen 15. november 2019. 3. februar i år ba Fylkesmannen om ytterligere dokumentasjon fra kommunen, og denne ble mottatt den 18. mars 2020. Dokumentasjonen kom ikke med nye opplysninger slik Fylkesmannen leser den, men klargjorde den forutgående dokumentasjonen i saken.

Driften av Montessoribarnehagen Knerten AS ble avviklet fra 1. juli 2018. Per 4. desember 2019 er barnehagen også konkurs.

Powered by Labrador CMS