NDLA faser ut det omstridte samarbeidet med Cerpus

Det omstridte samarbeidet som NDLA har hatt med Cerpus, fases ut.

Publisert

NRK avslørte i 2017 at Cerpus gjennom ti år har mottatt 155 millioner fra NDLA. 79 prosent av Cerpus' inntekter har kommet fra NDLA. Samtidig hadde Cerpus' eiere og ledere sentrale lederroller i det offentlige skolesamarbeidet.

– Etter at nye kontrakter ble inngått i 2016, har avtalene med Cerpus blitt redusert betydelig i omfang og vi har inngått kontrakter med flere andre leverandører. I dag utvikler vi en ny plattform hvor Cerpus ikke har en sentral rolle, sier John-Arve Eide, styreleder i NDLA til Utdanning. Eide er til daglig fylkesdirektør i Akershus.

– Hvor avhengig er NDLA av tjenestene som leveres av Cerpus?

– Den kontrakten vi har med Cerpus i dag omhandler en teknisk løsning som fases ut nå. Når ny plattform tas i bruk i 2019 vil ikke Cerpus ha ansvar for drift av noen sentrale tjenester for NDLA, sier han. 

– «En utrolig historie. Det kryr jo av inhabilitetsproblemer her», kommenterte jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til NRK. Er inhabilitetsproblemene nå ryddet opp i?

– Bernt uttaler seg med utgangspunkt i det som skjedde før 2015. Revisjonsrapportene avdekket ett tilfelle av inhabilitet. Dette var knyttet til et innkjøp. Gjennom arbeidet med lukking av avvikene, herunder nye innkjøpsrutiner, har vi sikret at det ikke kan skje igjen, sier Eide.

 

 

Nye rutiner for innkjøp 

– NDLA får nye rutiner for innkjøp, internkontroll og varsling. Nytt styre er på plass og snart ny daglig leder og ny teknisk sjef. Styreleder John-Arve Eide er i gang med ryddejobben.

– Ifølge rapporter fra to kontrollutvalg i 2017 ble forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven brutt. Hvordan skal NDLA sikre at noe lignende ikke kan skje igjen?

– To revisjonsrapporter ble bestilt av kontrollutvalget i Hordaland, begge fra Deloitte. NDLA ble bedt om å lukke avvikene som framkommer i rapportene. Det er nå gjort, sier Eide og legger til:

– De viktigste endringene er nye rutiner for innkjøp, sikre rutiner for internkontroll og varslingsrutiner. Fylkestingene for eierfylkene har vedtatt nye vedtekter for NDLA som sikrer bedre styring og kontroll med organisasjonen. Det er i tillegg valgt nytt representantskap og nytt styre.

– Daglig leder for NDLA, Øivind Høines, trakk seg fra sin stilling i 2017. Han sa at han hadde din tillit, men ikke resten av styrets. Hva gjorde at du fortsatt hadde tillit til ham?

– Som styreleder jobbet jeg tett sammen med Øivind Høines. Det lå i min rolle som styrleder å ha tillit til at daglig leder gjennomførte styrets vedtak. I pressemeldingen står det: «Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet.»

 

Nye rutiner for varsling

– En person som tidligere var tilknyttet NDLA forsøkte å varsle, men ble ikke hørt. Hun er nå tilkjent 100.000 kroner i erstatning for brudd på arbeidsmiljøloven. Hvordan mener du NDLA håndterte varslene?

– I forvaltningsrevisjonen kom det fram at det tidligere styret ikke hadde sikret gode rutiner for håndtering av varsling og varslere. Vi har nå innført nye rutiner for håndtering av varsling og gjennomfører kontinuerlig informasjon og opplæring innen dette. Det er beklagelig at tidligere svikt i dette førte til at en person ble utsatt for gjengjeldelse. Som ny styreleder var det da helt nødvendig å rydde opp i dette og utbetale erstatning for brudd på arbeidsmiljøloven for vedkommende. Dette viser at vi behandler mennesker med respekt og verdighet.

– Hvordan skal NDLA sikre seg mot at liknende situasjoner oppstår?

– Det sikrer vi ved at avvikene fra revisjonene er lukket og gjennom å sikre god forvaltning samtidig som vi utvikler en åpen og transparent organisasjon.

 

Vil sikre deltakelse fra elever og lærere

 – Hva er de viktigste endringene i NDLAs strategi framover?

– Vi skal nå ta i bruk en helt ny plattform for NDLA. Dette sikrer at vi vil være i stand til å levere gode åpne læremidler for elevene. Det er også viktig å sikre deltagelse fra lærere og elever i utvikling av gode digitale læremidler. Internasjonalt ser vi at UNESCO og OECD løfter fram åpne utdanningsressurser som en viktig faktor for å nå FNs bærekraftsmål. NDLA vil legge vekt på å være en samarbeidspartner med andre aktører som tilbyr læringsressurser for elevene.

– NDLA har fått kritikk for å være i en monopolsituasjon når det gjelder utviklingen av digitale læremidler. Hva er din kommentar til det?

– Opplæringsloven pålegger fylkeskommunene å sikre gode og gratis læremidler til elevene. Gjennomsnittlig bruker fylkeskommunene rundt en fjerdedel av sitt læremiddelbudsjett på NDLA. Dette betyr at vi bruker langt mere penger på innkjøp fra forlag og andre tilbydere av læremidler. NDLA er ikke, og ønsker ikke å være, et monopol. 

 

Forenklet ledelsesmodell

NDLA har ikk egne ansatte. Daglig leder er ansatt av Hordaland fylkeskommune, som er vertskommune for NDLA. Samtidig styres NDLA av fylkeskontakter/opplæringssjefer i 18 fylker. Disse har etablert et arbeidsutvalg på tre personer. I tillegg har nøkkelpersoner fra ulike fylker forskjellige oppgaver. NDLA har også et eksternt styre, der kun du representerer en fylkeskommune.

– I vedtektene står det at NDLA er et interkommunalt samarbeid, organisert etter kommuneloven § 27. Hvilke utfordringer byr denne organiseringen på?

– Et stort styre på 18 fylkesrepresentanter viste seg å være lite hensiktsmessig. Vi har nå fått nye vedtekter. Et effektivt styre på fem representanter sikrer at vi har en god strategisk og faglig ledelse sammen med daglig leder. Der vi tidligere har hatt utfordringer med intern kommunikasjon, utvikler vi nå kanaler og arenaer for god dialog mellom styret, daglig leder og fylkeskontaktene.

– Vil endringene i organiseringen av NDLA føre til klarere ansvarsdeling?

– Ja, den vil føre til tydeligere ansvarsfordeling og kommunikasjon mellom representantskap, styre, daglig leder og fylkeskontakter.

 

– Fritt tilgjengelige læremidler viktig på alle nivåer

KS har ønsket en lignende modell som NDLA for grunnskolen. Er det en god idé?

– Dette må kommunene få utvikle som de ønsker. Generelt vil jeg si at fritt tilgjengelige digitale læremidler er viktig for læring på alle nivåer.

 – Skal digitale læremidler i grunnskolen tilbys via NDLA eller en lignende plattform?

– Det foreligger ingen planer for det.

 – Hvordan forholder NDLA seg til ulike andre digitale plattformer i skolen som Fronter, It’s learning og innlogging i nye Feide 2.0?

– NDLA tilbyr alt sitt innhold åpent uten pålogging. Det gjør det lettere for elever og lærere som ofte drar nytte av ulikt innhold når de bruker de ulike digitale læringsplattformene. Derfor tilbyr vi i dag en rekke teknologiske standarder som gjør det lettere å utnytte læringsplattformenes funksjonalitet.

 – Vil omorganiseringen gjøre at det nå blir en friere konkurranse om å tilby digitale læremidler til vgs.?

– Alle læremidler som fylkeskommunene kjøper inn, blir kjøpt inn gjennom offentlige utlysninger der alle kan konkurrere om å bidra. Det blir nå også mulig, gjennom NDLAs nye plattform, for leverandører å bidra til åpne utviklingsprosesser i samarbeid om læremidler.

 

Nytt styre og ny daglig leder

Det nye styret har kompetanse innen jus, delingsøkonomi, teknologi- og læremiddelutvikling, internasjonal samhandling og offentlig forvaltning og politikk. Styret består av:

  • Vibeke Vingerei. Advokat med spesialisering i opphavsrett.
  • Gisle Hannemyr. Lektor ved UiO. Medlem av Personvernkomiteen.
  • Lin Marie Holvik. Direktør for kulturtanken.
  • Hanne-Lisbeth Løite. Representant for medarbeidere.
  • John Arve Eide. Styreleder. Fylkesdirektør for videregående opplæring.

– Fungerende daglig leder Christer Gundersen søkte sommeren 2018 om permisjon og skal ikke direkte tilbake til sin stilling som teknisk sjef. Skal hans stilling også lyses ut?

– Fungerende daglig leder Christer Gundersen er innvilget permisjon og stillingen hans som teknisk sjef er allerede lyst ut. Gundersen har informert meg om at han ikke er søker til stillingen som daglig leder i NDLA.

 – Hva er etter din mening de viktigste egenskapene en ny daglig leder bør ha?

– Vedkommende må i tillegg til god faglig kompetanse ha gode kommunikasjonsevner og evne å skape tillit internt og eksternt. Daglig leder må kunne lede organisasjonen på en tydelig og inkluderende måte og vektlegge å bygge en åpenhetskultur i og rundt NDLA.

 

Powered by Labrador CMS