Oppsagt professor tapte i retten

Den avskjedigede professoren Nils Rune Langeland tapte saken han anla mot staten.

En enstemmig Oslo tingrett frifinner staten ved Kunnskapsdepartementet.

– Retten har gjennom bevisførselen funnet det bevist at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år har utvist ufin og ubehagelig atferd mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand og at han derved ved en rekke anledninger har krenket sine tjenesteplikter, skriver Oslo tingrett i dommen.

Fyll og sms-meldinger

Langeland ble oppsagt fra jobben ved Universitetet i Stavanger fra 1. desember 2017. Bakgrunnen var flere mediesaker om at han hadde sendt seksuelle meldinger til kvinnelige studenter og endog til sin egen sjef. Disse meldingene var bare noe av grunnlaget for at han ble avskjediget.

Langeland klaget på vedtaket, men fratrådte stillingen i mars i fjor etter at Kunnskapsdepartementet 21. mars hadde slått fast at det forelå grunner for oppsigelse. Den 11. mai tok Langeland ut stevning mot staten med krav om at avskjeden skulle kjennes ugyldig.

Dommen skildrer hvordan han så langt tilbake som 2009 utviste en problematisk opptreden i forbindelse med sosiale situasjoner knyttet til jobben, der Langeland hadde drukket alkohol. Over årene ble historiene mange, og Langeland skal ha opptrådt ufint og forstyrrende i mange situasjoner.

Langeland hevder han er oppsagt på ulovlig grunnlag og gikk derfor til sak.

Oslo tingrett slår fast i dommen at Universitetet i Stavanger hadde gitt Langeland tilstrekkelig mange advarsler før oppsigelsen kom.

– Retten har lagt vekt på at Langeland ved så mange tidligere anledninger hadde fått påpekt det problematiske i hans alkoholvaner og alkoholrelaterte atferd, uten å følge opp ulike behandlingstilbud fra både fastlegen og arbeidsgiver, står det i dommen.

Slipper sakskostnader

Selv om Langeland tapte saken, mener tingretten at han ikke skal idømmes  sakskostnader. Det framheves at det har vært viktig for Langeland å få saken behandlet og at han er innvilget fri sakførsel.

– Retten mener allikevel at Langeland hadde en viss grunn til å få avskjeden prøvd, skriver tingretten.

Også styrkeforholdet mellom Langeland på den ene siden, og staten på den andre, er poengtert som svært ulikt. Dette er så tungtveiende grunner at prinsippet om at den tapende part idømmes sakskostnadene, fravikes.

Powered by Labrador CMS