Flere jenter skal rekrutteres til realfagene

I den kommende tiltaksplanen for realfagssatsing vil kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at det skal være et viktig mål å få flere jenter til å velge realfag. Han forventer at skoleeierne gjør hva de kan for å nå målet.

– Kommunene må ta inn over seg med mye større alvor den krisen vi kan stå overfor når det gjelder mangel på realfagslærere. Det haster med å øke rekrutteringen til realfagsundervisning – mange realfagslærere nærmer seg pensjonsalderen. Men vi kan ikke rekrutter så kjønnstradisjonelt som vi gjør i dag. Vi må gi jentene faglige ambisjoner innen realfagene. Mange av de tiltakene som er satt i gang for å få flere til å søke dette fagområdet, har trolig større appell til gutter enn til jenter, sa Djupedal på Realfagskonferansen i Troms sist uke.

Realfag må gi opplevelser
Djupedal hadde nylig vært på Svalbard og sett på en spennende utgraving av en kjempeøgle, en Pliosaurus, som har tenner som agurker. Ved å la de unge få del i opplevelser som kan trigge nysgjerrigheten og begeistringen, vil de kunne oppleve realfagene som noe mer enn teoretiske størrelser og sammenhenger.

– Vi må bli flinkere til å spille på de unges vitebegjær. Det er mange mysterier i hverdagen vi voksne har sluttet å undre oss over, men som er glimrende utgangspunkt for læringssituasjoner for barn og unge. Dette må vi utnytte, sa statsråden.

Mer penger til vitensentrene
Regjeringen har økt bevilgningene til vitensentrene fra 10 til 16 millioner kroner. I dag er det seks slike sentre i Norge. Om kort tid åpnes det sjuende på Gjøvik, og snart kommer nok et i Grenland. Statsråden understreker at slike sentre krever spisskompetanse fra realfagsmiljøene innen utdanning og næringsliv.

Skoleeier svikter
I en tidligere rapport er det kommet fram at mange skoleledere prioriterer kompetanseheving innen realfag lavt. Derfor er det liten etterspørsel etter etterutdanning i matematikk og så godt som ingen etterspørsel i naturfagene.

– Det er altfor få skoleeiere som tar tak i dette. Det er blitt satset storstilt fra vår side, midler er stilt til disposisjon. Nå forventer vi resulterer. Min henstilling er – gjør jobben deres, var Djupedals beske kritikk.
Han fortalte at Kunnskapsdepartementet hadde tatt kontakt med KS i denne saken for å diskutere hvordan man skulle få skoleeierne til å ta sitt ansvar.

– Kommunene må ta inn over seg med et mye større alvor den krisen vi kan stå overfor når det gjelder mangel på realfagslærere, sa statsråden.

Realfagene i Kunnskapsløftet
Denne høsten skal det settes i gang to helt nye realfag i den videregående skolen: geofag og teknologi/forskningslære. Regjeringen har satses sterkt på kompetanseutvikling for lærerne og skolelederne. For 2007 er det bevilget 375 millioner kroner, der fysikk, kjemi og matematikk er prioriterte fag. I tillegg skal 20 millioner kroner gå til videreutdanning i naturfag.

Djupedal kom i denne sammenheng med den bekymringen som språklærerne har gitt uttrykk for – satsing på realfag vil skje på bekostning av språkfagene. Han slo fast at realfagene er internasjonale, så derfor trengs det språkkunnskaper når en skal kommunisere over landegrensene.

Ingeniørutdanningen evalueres
I tillegg til flere realfagslærere trengs det også høyt kvalifiserte ingeniører. I næringslivet et det tilkjennegitt et stort behov for kompetente ingeniører. For å se om utdanningen av denne yrkesgruppen holder mål i forhold til næringslivets behov, har Nokut fått i oppdrag å evaluere de to- og treårige ingeniørutdanningene. Arbeidet med denne evalueringen er akkurat startet opp.

Nasjonalt forum for realfag
I fjor høst tok Djupedal initiativ til å danne et Nasjonalt forum for realfag. Det skal være en møteplass mellom regjeringen, næringslivet og utdanningssektoren for å følge utviklingen i realfagene. I departementet er det opprettet et eget sekretariat for forumet. 13. februar skal forumet ha sitt andre møte, og her vil rekruttering av jenter til realfagene bli et viktig tema.
Den hansken som nå kastes fra departementet, må nå KS og skoleeiere ta fatt i, var Djupedals klare oppfordring.