– Fråfallet av søkjarar skyldast neppe at studieprogramma er for dårlege, skriv Klaus Mohn.

Det er yrket som dreg, ikkje utdanninga

Debatt: – Utan betre utsikter for kritiske yrke, vil heller ikkje utdanningane bli meir attraktive.

Publisert Sist oppdatert

Den rette vegen å gå er bonusordningar for lærarar, skriv professor (em.) Karl Øyvind Jordell i eit innlegg måndag 8. april, og legg fram utvalde sitat frå mi side som bakgrunn for argumentasjonen. Sjølv om me kanskje ikkje er så ueinige, tek eg høvet til å presisere mine hovudbodskap i saka.

Om studentane alltid interesserte seg for det same som arbeidslivet skrik etter, så ville mykje vore enkelt. Då ville studieprogramma bli fylt opp av flinke og høgt motiverte studentar, med lite fråfall, låg strykprosent, god framdrift og gjennomføring, og ikkje minst gode utsikter på arbeidsmarknaden – i alle fall på kort sikt.

Meir krevjande blir det når samfunnskritiske utdanningar blir svikta av studiesøkjarane, slik tilfellet har vore for lærar- og sjukepleiarutdanningane dei siste par åra – og det på trass av at behovet er stort for begge desse yrkesgruppene, både på kort og lang sikt.

Universitet og høgskular arbeider hardt mot den negative utviklinga. Tiltak omfattar marknadsføring og mobilisering av søkjarar, mottak og oppdemming mot fråfall, deregulering og fleksibilisering, samarbeid og praksis, gjennomstrøyming og fullføring.

Det finst likevel grenser for kva universitet og høgskular kan utrette. Fråfallet av søkjarar skyldast neppe at studieprogramma er for dårlege. Rammevilkår, tilvære og karriereutsikter for dei aktuelle yrka er viktigare sider ved problemet.

Med stor uvisse søkjer studentane fleksibilitet, med høve til å velje mellom typar arbeidsgjevarar. Studentane vil ha tettare oppfølging, betre vidareutvikling og gode karriereplanar. Til slutt er studentane opptekne av at inntektene står i samanheng med innsats og resultat. Løn for strevet, med andre ord.

Desse forholda handlar ikkje om utdanningane, og i liten grad om universitet og høgskular. Opplistinga kan likevel tene som ei påminning og rettesnor for arbeidet med politikkutvikling og arbeidsgjevarforhold på feltet.

@mohnitor

Powered by Labrador CMS