Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Du ser det ikke før du tror det, og du tror det ikke før du ser det!

For å sikre at voldsutsatte barn blir fanget opp av hjelpeapparatet, har Høgskolen på Vestlandet satset på tverrfaglig samarbeid mellom studenter som skal bli helsesykepleiere, barnehagelærere og grunnskolelærere.

Publisert

Noen barn i Norge opplever vold, seksuelt misbruk eller omsorgssvikt av ulik grad. Avisoppslag der verken helsepersonell eller lærere har fanget opp at barn lever under forhold som ikke er bra for dem, har rystet Norge. Ved Høgskolen på Vestlandet har vi derfor satset på tverrfaglig samarbeid mellom studenter som skal bli helsesykepleiere, barnehagelærere og grunnskolelærere.

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) utdanner vi helsesykepleiere, barnehagelærere og grunnskolelærere. Alle disse yrkesgruppene møter barn og unge og har et særlig ansvar for barn i risiko.

Tverrfaglig innsats

Nasjonalt ble et tverrfaglig samarbeid satt på dagsorden med Stortingsmelding 13 (2011-2012): Utdanning for velferd. Denne meldingen setter søkelyset på samspill i praksis, med tydelige krav og forventninger til utdanningssektoren.

Dette ser vi igjen i forskriften til lærerutdanningene fra 2016:

Kandidaten ...

  • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
  • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

    Tilbudet til barn og unge i skolehelsetjenesten skal omfatte «kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp». Dette kommer fram i ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6d (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018).

Dette krever tverrfaglig innsats. Derfor har vi ved HVL styrket våre studenters kompetanse i møte med barn i risiko og i arbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Svikt i samhandlingen er en gjennomgående utfordring i sakene som er nevnt innledningsvis. Hvorfor gjorde ikke barnehagen noe? Hvorfor reagerte ikke skolen? Har ikke disse barna blitt fulgt opp av helsesykepleier? Hvor var barnevernet? Når en leser om disse sakene, kan en fra utsiden lure på hvor godt systemene våre fungerer.

Styrke utdanninger

Ved HVL arbeider vi kontinuerlig med å styrke våre utdanninger slik at studentene skal kunne identifisere og hjelpe barn i risiko. Vi skal gjøre studentene godt rustet til å samhandle med de ulike aktørene som har et ansvar for barn og unges oppvekstmiljø og helse.

Derfor har vi utarbeidet et felles undervisningsopplegg for studentene som skal utdanne seg til helsesykepleier, barnehagelærer og grunnskolelærer. Vi skal legge til rette for at studentene begynner å samarbeide før de går ut i jobb. Jo før yrkesgruppene begynner å snakke sammen, jo bedre.

I januar 2019 gjennomførte vi et felles seminar for studentene under tittelen Barn i risiko. Gjennom seminaret fikk studentene innføring i roller og ansvar de ulike profesjonene har til barn i risiko. Fra Forandringsfabrikken deltok Barnevernsproffene; ungdommer som har hatt ulike utfordringer og som delte opplevelser av sine møter med ulike profesjoner i oppveksten.

Barnevernsproffene hadde klare ønsker til studentene om hvordan de ønsker å bli møtt av voksne fagpersoner. Respekt, omsorg, kjærlighet, og voksne som er å stole på, var viktige innspill.

Tverrfaglig seminar

Ulike lovverk og taushetsplikt kan være en utfordring i tverrfaglig samarbeid. Studentene fikk innføring i lovverket for de ulike profesjonene. Det ble klart at godt samarbeid er mulig dersom det tydelig avtales hvilken informasjon som kan og bør deles, og hvordan dette kan gjøres uten å bryte taushetsplikten.

Studentene ble delt inn i grupper på tvers av de ulike utdanningene. De arbeidet med reelle caser om barn eller unge i risiko, og hvordan en kan samarbeide om dette. På slutten av dagen ble casene gjennomgått i plenum, med innspill og diskusjoner.

På seminaret deltok en klasse fra hver profesjon, til sammen cirka 90 studenter. Vi gjennomførte en kort evaluering etter seminaret, der vi fikk svar fra 48 studenter.

· 80 % av studentene oppga at seminardagen hadde i høy eller svært høy grad gitt handlingskompetanse om barn i risiko.

· 89 % svarte at erfaringene som ungdommene fra Forandringsfabrikken bidro med ga høyt eller svært høyt læringsutbytte.

· 73 % svarte at de hadde høyt eller svært høyt læringsutbytte av forelesningen Regelverket rundt barn i risiko.

· Til Introduksjon til dagen, der rollene til de ulike profesjonene ble presentert, svarte 62 % av studentene at de hadde høyt eller svært høyt læringsutbytte.

Det ble etterlyst en tydeligere avgrensning og definering i hva som ligger i begrepet «barn i risiko». Gruppearbeidene og oppsummering i plenum skåret lavest på læringsutbytte. Målet med case-arbeidet var felles diskusjoner om bekymring, varsling og handling på tvers av profesjoner. Da vi opplevde stort frafall fra noen av utdanningsgruppene mistet vi den tverrfaglige tilnærmingen i noen grupper, og det gikk ut over diskusjonene både i gruppene og i plenum.

Fra samarbeid i utdanning til samarbeid i yrket

Samhandling i studietiden gir en styrke for videre samarbeid når en kommer ut i jobb som nyutdannet. Dette første felles seminaret viser at det er behov for at studentene får kunnskap både om barn i risiko og tverrfaglig samarbeid. Vi vil derfor gjennomføre et tilsvarende seminar neste studieår, og tar med oss innspillene fra evalueringen.

Temaet for neste års seminar er Vold i nære relasjoner, og målgruppen blir utvidet med studenter fra sosionomutdanningen. Vi kommer til å fortsette samarbeidet i forhold til risikoutsatte barn og unge

Med økt oppmerksomhet på folkehelse og livsmestring både i utdanningen av ulike profesjoner og i barn og unges oppvekstmiljø, planlegger vi også samarbeid relatert til disse områdene. Vi ønsker å utvide samarbeidet til å omfatte alle relevante utdanninger ved Høgskulen på Vestlandet.

Referanser

Powered by Labrador CMS