FN mener KRL-faget diskriminerer minoriteter

KRL-faget favoriserer kristendom framfor andre religioner og har fritaksregler som virker diskriminerende på minoriteter, hevder Forum for Barnekonvensjonen og FNs Komité For Barnets Rettigheter. Nå tas saken opp for tredje gang.

Etter anbefaling fra Forum for Barnekonvensjonen (FFB) fikk Norge både i 1994 og i 2000 kritikk av FN for innholdet i og praktiseringen av faget Kristendom med religion og livssyn (KRL) uten at det har skjedd endringer.
 
I 1994 anbefalte FNs Komité For Barnets Rettigheter at den norske regjeringen tok sin politikk for barns religionsundervisning opp til ny overveielse i lys av prinsippet om lik behandling og retten til beskyttelse av privatlivets fred.
 
I 2000 ga FN uttrykk for bekymring over at faget for kristendom med religions- og livssynsorientering kan virke diskriminerende og anbefalte at læreplan og fritakelsesprosess blir vurdert på nytt.
 
I 2004 gjentar Forum for Barnekonvensjonen (FFB) denne anbefalingen. Utdanningsforbundet er en av initiativtakerne til at saken kommer opp. I anbefalingen heter det: "Komiteen ber på nytt partene om å gjennomgå religions- og livssynsundervisningen, både i den offentlige skolen og overfor kravene og kontrollen med privatskoler, i forhold til Barnekonvensjonens krav om tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet."
 
Anbefales å endre praksis
Internasjonale menneskerettsorganisasjoner, inkludert FNs Menneskerettighetskomité, har flere ganger anbefalt Norge å endre praksis når det gjelder retten til fri religionsutøvelse. Norge har likevel opprettholdt en religionsopplæring der hovedvekten legges på kristen trosopplæring og trosutøvelse i skolen og samtidig begrenset mulighet til fritak.
 
Mange familier oppfatter det som krenkende at skolen har rett til å overprøve foreldrenes begrunnelse for fritak, heter det blant annet i begrunnelsen fra FFB. FFB hevder også at det strider mot retten til privatliv etter artikkel 16 at foreldrene må oppgi hvilken religion barnet tilhører når det søkes om fritak.
 

Powered by Labrador CMS